Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
29 oktober 2018De nacht in steden en provincies wordt langzaam donkerder

Na jarenlang ieder jaar lichter worden, lijkt voor Nederland het keerpunt aangekomen. In veel provincies en steden wordt de nacht heel langzaam donkerder. Dit blijkt uit meetgegevens van de satelliet Suomi NPP die de afgelopen 6 jaar het opgaande licht heeft gemeten van de 54 grootste steden in Nederland. Dit licht komt met name van openbare verlichting en reclameverlichting. Het instrument meet van elke 750 m x 750 m het opgaande licht. In de afgelopen 100 jaar werd Nederland (als een van de meest verlichte landen ter wereld) steeds lichter. Die toename lijkt nu gestopt en neemt op plekken zelfs af.

29 oktober 2018Hoe moet de toekomst van de luchtvaart eruit zien?

In de komende periode gaan er belangrijke besluiten genomen worden over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat aan de slag met het opstellen van een Luchtvaartnota 2020-2050 en de herziening van het luchtruim. Hiermee zal in belangrijke mate bepaald gaan worden hoeveel ruimte er geboden wordt aan de luchtvaart. In het kader van dit proces worden een aantal luchtvaartgesprekken gehouden om het maatschappelijke debat over de luchtvaart te voeren. De NMZH is één van de partijen die in deze gesprekken meepraat. Voor de NMZH zijn daarbij de volgende punten van groot belang:

24 oktober 2018Uitspraak Raad van State: Provincie mag toestemming geven voor het doden van alle Zuid-Hollandse Canadese ganzen

NMZH teleurgesteld dat een vogelsoort tegelijk beschermd en vogelvrij kan zijn

De Raad van State heeft vandaag bepaald dat de provincie Zuid-Holland toestemming mag geven om beschermde vogelsoorten, zoals de Canadese gans, onbeperkt af te schieten zodat de populatie terugloopt tot nul dieren. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) is erg teleurgesteld dat het hoger beroep dat zij samen met lokale natuurorganisaties instelde in het kader van de toestemming die de provincie gaf voor het afschot ongegrond is verklaard. De NMZH is verbaasd dat uit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat een soort tegelijkertijd beschermd kan zijn en tot op het laatste exemplaar in een provincie afgeschoten mag worden.

17 oktober 2018NMZH teleurgesteld over afschot Zuid-Hollandse roeken

Vorig jaar stelde de rechter de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) en andere natuurorganisaties in het gelijk en werd een ontheffing van de provincie Zuid-Holland voor het afschot van roeken vernietigd. Nu heeft de Raad van State in een hoger-beroep-zaak bepaald dat de roek toch geschoten mag worden. De NMZH is erg teleurgesteld over deze uitspraak en vreest dat roek – die nu al zeldzaam is in Zuid-Holland – hierdoor nog schaarser zal worden.  

16 oktober 2018Omwonenden RTHA aan meer herrie blootgesteld dan WHO adviseert

Onlangs heeft de WHO nieuwe richtlijnen uitgebracht over de blootstelling aan omgevingsgeluid. Hierin zijn onder andere specifieke richtlijnen opgenomen voor vliegtuiglawaai. De WHO adviseert om de blootstelling aan geluid dat afkomstig is van de luchtvaart niet hoger te laten zijn dan 45 dB Lden. Rond Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wonen echter meer dan 17.000 mensen die worden blootgesteld aan hogere geluidsniveaus. De WHO stelt dat blootstelling aan vliegtuiglawaai van meer dan 45 dB Lden samenhangt met negatieve gezondheidseffecten.

10 oktober 2018Tweede helft Klimaatakkoord: milieuorganisaties zien nog te weinig ambitie op landbouw en industrie

Minister Wiebes heeft namens het Kabinet het fluitsignaal voor de tweede helft onderhandelingen Klimaatakkoord gegeven, maar de natuur- en milieuorganisaties trekken richting landbouw en industrie een rode kaart. Landbouw maakt geen echte duurzame transitie door, zoals nu in de reactie beschreven blijft het vaag en is het pleisters plakken. De indruk wordt gewekt dat de industrie mee gaat betalen via CO2-heffing, terwijl de appreciatie juist duidelijk maakt dat deze er niet komt. Er moet een flinke dosis ambitie bovenop. Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie en de Natuur en Milieufederaties maken zich grote zorgen nu de kabinetsappreciatie vandaag over het Klimaatakkoord teleurstellend uitpakt. “Kabinet kiest voor multinationals en niet voor mens en milieu.”

03 oktober 2018Op weg naar één Deltaplan Biodiversiteitsherstel

De roep van de grutto of de veldleeuwerik, hoe vaak hoor je die nog? En heb je wel eens een gentiaan­blauwtje of een bont dikkopje zien fladderen? Er is maar weinig nodig of deze vogels en vlinders worden bijgeschreven op de lijst van verdwenen dieren in Nederland. Helaas is dat een snelgroeiende lijst: de afname van de rijkdom aan dieren en planten in ons land voltrekt zich in hoog tempo. Wetenschappers kwalificeren het verlies aan biodi­versiteit de laatste decennia als ‘dramatisch’.

01 oktober 2018Kabinet aan zet in strijd tegen klimaatverandering

Een ambitieus klimaatakkoord is haalbaar, blijkt uit de analyses van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Centraal Planbureau (CPB). Maar tegelijkertijd is duidelijk dat de plannen tot nu toe veel te vaag zijn. Het kabinet is nu aan zet. De beoogde 49% CO2-besparing is alleen haalbaar met daadkrachtige keuzes kabinet.

28 september 2018Blog: Reflectie en bredere blik

Het gaat goed met Nederland. De economie groeide in 2017 met 3,2%, deze groei zet zich ook door in 2018. De werkeloosheid was op 1 januari 2018 laag, zo´n 380.000 personen, dat is ongeveer 4,2% van de beroepsbevolking. Het werkeloosheidscijfer blijft ook in 2018 verder dalen. In het World Happiness Rapport 2017 komt Nederland uit op plek 6 van de 155 onderzochte landen als gelukkigste land ter wereld. 88% van de Nederlanders voelt zich gelukkig, slechts 3% voelt zich echt ongelukkig. Volgens dit onderzoek. Nederland staat in de World Economic Forum ranglijst van landen met de meest concurrerende economie ter wereld op plek vier. Nederland komt in dit soort lijstjes altijd als een van de best presterende landen boven drijven. Dat geeft wel een goed gevoel bij de gemiddelde Nederlander en veel vertrouwen in de toekomst.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media