Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Iedereen heeft te maken met verkeer, vervoer en infrastructuur. Mobiliteit is belangrijk om te kunnen werken, naar school te kunnen gaan, voor sociale contacten en voor ontspanning. Daarvoor zijn vervoermiddelen en wegen nodig. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland vindt dat bij mobiliteit de belangen van klimaat, milieu en natuur zo min mogelijk geschaad moeten worden. Dat wil zeggen: beperk CO2-uitstoot, luchtverontreiniging, geluidhinder en aantasting van landschap en natuur.

Dat betekent dat wij zoveel mogelijk pleiten voor het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. Waar toch autoverkeer nodig is, zijn wij voorstander van nieuwe oplossingen waardoor de bestaande wegen efficiënter gebruikt worden.

Nieuwe oplossingen zijn bijvoorbeeld meer mogelijkheden voor thuiswerken en flexibele werktijden (‘het nieuwe werken’) en het belonen van niet-in-de-file-rijden (‘spitsmijden’). Ook inzet van informatie- en communicatietechnologie om verkeer- en vervoerstromen te minimaliseren en te optimaliseren zijn voorbeelden van nieuwe oplossingen.

Wij vinden daarbij ook dat er een eerlijk prijsbeleid voor mobiliteit moet komen: de werkelijke kosten van mobiliteit mogen niet worden afgewenteld op de toekomst. Voor zaken als CO2-uitstoot, luchtvervuiling, aantasting van het landschap of uitputting van fossiele brandstoffen zal in de toekomst een prijs moeten worden betaald. In de huidige kosten van auto- en vliegverkeer wordt die nog niet doorberekend.

Het huidige verkeers- en vervoersbeleid is nog steeds erg gericht op het aanleggen van nieuwe wegen, het verbeteren van bestaande wegen en het ontwikkelen van vliegverkeer. Daarom doen wij voorstellen voor alternatieven waar dit maar mogelijk is en denken wij mee over de minst schadelijke inpassing.
Indien nodig reageren wij juridisch op ontwikkelingen rondom Rotterdam The Hague Airport en de aanleg van de Blankenburgtunnel, de A13/A16 en de A4 Midden-Delfland.