De Blankenburgtunnel

A4 Midden-Delfland

De Blankenburgtunnel is een snelwegverbinding die momenteel wordt aangelegd tussen de A15 en de A20 onder de Nieuwe Waterweg door tussen Vlaardingen en Maassluis. De keuze voor de Blankenburgtunnel is opgenomen in de Structuurvisie Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO).

In december 2013 heeft de Tweede Kamer ingestemd met deze structuurvisie. In het najaar van 2015 is het Ontwerp Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel vastgesteld en dit heeft in het voorjaar van 2016 geresulteerd in een Tracébesluit. De NMZH is samen het onder andere Natuurmonumenten en de Midden-Delfland Vereniging tegen het Tracébesluit in beroep gegaan bij de Raad van State. In het beroep werd onder andere aangegeven dat nut en noodzaak van de weg onvoldoende onderbouwd zijn en er te weinig is gekeken naar alternatieven voor de aanleg van de weg terwijl dit wel had gemoeten vanwege de negatieve effecten van de Blankenburgtunnel op de natuur en de leefomgeving. Ook zijn de mogelijkheden voor een betere inpassing van de Blankenburgtunnel onvoldoende in beschouwing genomen.
De NMZH is het niet eens met de keuze voor de Blankenburgtunnel omdat deze weg niets oplost, maar wel veel kapot maakt.

Daarom ging de NMZH samen met Natuurmonumenten en andere natuur- en bewonersorganisaties tegen het Tracébesluit in beroep. In juli 2018 deed de Raad van State uitspraak in deze zaak en heeft alle beroep ongegrond verklaard. Daarmee werd het Tracébesluit onherroepelijk en de komst van de weg onvermijdelijk.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie