Duurzame haven

Duurzame haven

De haven van Rotterdam is de grootste zeehaven van Europa en van grote waarde voor de West-Europese en Nederlandse economie. Op wereldschaal is Rotterdam een belangrijk logistiek knooppunt met brede verbindingen richting de nationale en internationale chemie, het overige bedrijfsleven en de grondstoffenstromen naar het achterland.

In 2020 was de goederenoverslag in de Rotterdamse haven 436,8 miljoen ton. Voor de continuïteit en de concurrentiekracht is het van levensbelang dat de haven en de in de haven gevestigde bedrijven zich duurzaam ontwikkelen. Om richting te geven aan deze duurzame ontwikkeling is de Havenvisie 2030 opgesteld. Kern van deze visie is dat Rotterdam in 2030 Europa’s belangrijkste haven- en industriecomplex, en koploper is, op het gebied van efficiëntie en duurzaamheid. Decarbonisatie en luchtkwaliteit zijn twee van de hoofdpunten. De herijkte Havenvisie 2030 is in november 2019 vastgesteld door de gemeente Rotterdam.

De NMZH is betrokken bij verscheidene verduurzamingsprojecten in de Rotterdamse haven. Als onafhankelijke NGO is het belangrijk om de transitie in de Rotterdamse haven vanuit verschillende invalshoeken te blijven volgen. In maart 2020 publiceerde de NMZH samen met CE Delft het rapport Benchmark Duurzame Zeehavens (scroll down). De Rotterdamse haven en de industriële ontwikkeling in relatie tot mens en natuur, staat al vanaf de jaren 70 centraal voor de NMZH en haar natuur- en milieunetwerk. Dit geeft ons naast relevant inzicht en kennis ook input voor de projecten in de Rotterdamse haven waar wij bij betrokken zijn en voor onze rol als adviseur en belangenbehartiger bij de brede transitie opgave. Daarnaast kan de dialoog met de samenleving de transitie waar Rotterdam voor staat versterken en voorzien van meer draagvlak.

Overall streeft de NMZH naar een duurzame energie- en grondstoffenvoorziening voor haven en industrie, waarbij wij rekening houden met de mondiale productie- en logistieke ketens. Met een lage energiebehoefte, een lage fossiele input, een hoge inzet van hernieuwbare bronnen (duurzame biomassa, zon, wind, water) in combinatie met een effectieve inzet op het verbeteren van de biodiversiteit, de kwaliteit van de leefomgeving en gezondheid van mensen.

De uitvoering van de Havenvisie 2030 is in volle gang. De NMZH spant zich in om als maatschappelijk partner een rol te blijven spelen in de uitvoering en het borgen en monitoren van de gemaakte afspraken, waar nodig met verbindingen naar het achterland (Zuidwestelijke Delta en Vlaams-Nederlandse Delta) en andere beleidsopgaven (kwaliteit van de leefomgeving, zoetwater en hoogwater). Daarvoor zal de NMZH haar bilaterale contacten met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en het bedrijfsleven gebruiken maar ook specifieke overleggen over een duurzame haven. Indien nodig organiseert de NMZH expertmeetings om met deskundigen onderwerpen verder uit te diepen en kennis te bundelen om tot een gerichte inzet te komen of alternatieven te ontwikkelen.