Reguliere overleggen en advisering

Reguliere overleggen en advisering

De NMZH zet zich in voor een duurzame haven door mee te doen binnen reguliere overleggen en waar mogelijk te adviseren

Regionaal Bestuurlijk Overleg Duurzame Dialoog Havenvisie 2030

Vanuit deze dialoog is enige jaren geleden een inventarisatie gemaakt van zaken in de Rotterdamse haven die overlast geven in de omliggende gemeenten. Denk hierbij aan geluids- en stankoverlast. De Rotterdamse haven, omliggende gemeenten, provincie Zuid-Holland en de NMZH hebben de ambitie om hiervoor oplossingen te vinden en die ook te realiseren. De uitvoering is in volle gang, het streven is binnen 10 jaar deze overlast op deze locaties op te lossen. Aan het eind van ieder jaar wordt hierover in bestuurlijk verband de balans opgemaakt en gekeken hoe verder voortgang kan worden geboekt om tot oplossingen van nog bestaande problemen te komen.

Overleg directie Havenbedrijf Rotterdam en Natuur en Milieuorganisaties

Enige keren per jaar vindt er topoverleg plaats tussen de directie Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en Natuur en Milieuorganisaties. De NMZH en HbR coördineren en agenderen namens alle betrokken partijen dit topoverleg. In dit overleg wordt de voortgang van de transitie in de Rotterdamse haven besproken, de voortgang van de gezamenlijke projecten en actuele onderwerpen.

Onderzoekagenda

Er is een gezamenlijke onderzoekagenda tussen het HbR en een aantal kennispartners (TU Delft en Erasmus). De NMZH wordt in de afstemming van deze onderzoekagenda betrokken door het HbR en levert zo een bijdrage aan de agendering van kennisvraagstukken in de Rotterdamse haven.

Kennisuitwisseling

Met individuele bedrijven wordt gesproken over ontwikkelingen in de markt, voorgenomen investeringen en de eigen bedrijfsvoering. Ook worden wij door het HbR regelmatig uitgenodigd voor deelname aan expertmeetings met clusters in het havengebied. Deze meetings bespreken toekomstige ontwikkelingen binnen deze clusters in relatie tot de verduurzamingsopgaven. Waar gewenst leveren wij een actieve rol in de discussie en in de vorm van presentaties over relevante thema’s.

Bestaand Rotterdams Gebied

Het project Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) bestaat uit een serie intensiveringsprojecten om het bestaande havengebied van Rotterdam effectiever te benutten en daarnaast uit leefbaarheidsprojecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in en rond Rotterdam. Begin 2018 zijn wij als adviseur door de gemeente Rotterdam betrokken bij de beoordeling van een aantal nieuwe projecten en bij projecten die om verschillende redenen achterbleven in de uitvoering of realisatie.

Het doel van BRG is rond 2021 in totaal 200 hectare ruimte te hebben gewonnen door herontwikkeling, aanwinning en/of intensiever gebruik van haven gerelateerde functies. De gewonnen ruimte wordt gebruikt voor (nieuwe) terreinuitgifte of andere haven gerelateerde functies. Hierdoor kan de bestaande haven nog beter benut worden. Daarnaast lopen een groot aantal leefbaarheidsprojecten om de leefbaarheid van de regio Rijnmond te verbeteren. Het gaat om:

• Verbeteren van de kwaliteit van het milieu.
• Aanleg en kwaliteitsverbetering van natuur- en recreatiegebieden.
• Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de regio Rotterdam.

Een aantal projecten is inmiddels afgerond en andere zijn nog in uitvoering. Het volledige BRG-programma loopt uiteindelijk door tot 2021.

Enkele voorbeelden van leefbaarheidsprojecten in de afgelopen jaren zijn maatregelen om de geluidsoverlast van de Calandspoorbrug terug te dringen, het plaatsen van geluidsschermen langs de A20 en de spoorwegen, de aanleg van kleine buurtparken aan de Maas, en de herinrichting van de Landtong Rozenburg.

Periodiek vindt overleg plaats over de voortgang en worden knelpunten bij de uitvoering besproken.

Tafel van Borging project Mainportontwikkeling

Maasvlakte 2 maakt onderdeel uit van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Dit project heeft een dubbele doelstelling. Het biedt ruimte voor de economische ontwikkeling van de Rotterdamse haven en vergroot daarnaast de leefbaarheid in de regio Rijnmond. Om te garanderen dat niet alleen in de planvorming, – maar ook tijdens de aanleg en daarna – het evenwicht tussen economie en leefbaarheid bewaard blijft, is met een brede groep van partijen (Rijk, provincie, gemeente, het maatschappelijk veld van werkgevers (Deltalinqs, VNO-NCW) en Natuur en Milieuorganisaties) hiervoor in mei 2008 het convenant Visie en Vertrouwen ondertekend. NMZH werkt hierbij samen met Natuurmonumenten, Het Zuid-Hollands Landschap en Duinbehoud. Sinds 2009 komen bestuurders van de deelnemende partijen twee maal per jaar bij elkaar in de Tafel van Borging. In het najaar worden twee monitoringsrapportages opgeleverd: één van Havenbedrijf Rotterdam en één van de gezamenlijke overheidspartijen. Over de resultaten van deze besprekingen en de monitoringsrapportages wordt periodiek gerapporteerd aan Kabinet en Tweede Kamer.

Actualisering bestemmingsplannen

De actualisering van de bestemmingsplannen in de Rotterdamse haven vragen bij voortduring veel aandacht. Voor ons is van belang, dat het ruimtelijk kader voldoende ruimte biedt aan de duurzame ontwikkeling van een circulaire economie in de Rotterdamse haven en dat deze hand in hand gaan met een lage impact op de omgevingskwaliteit van mens en natuur. In deze ruimtelijke processen vertegenwoordigt de NMZH ook de andere betrokken natuur- en milieuorganisaties.

Natuurcompensatie aanleg Maasvlakte II

Voor de significante effecten van de aanleg en het (toekomstig) gebruik van Maasvlakte II op Natu-ra2000-gebieden is natuurcompensatie vastgesteld. Deze compensatie bestaat uit een bodembeschermingsgebied met rust- en foerageergebieden in de noordelijke helft van de Voordelta en de duincompensatie ter hoogte van de Delflandse kust (Spanjaards Duin). In 2010 zijn de aanleg- en realisatiefase van deze compensatiemaatregelen afgerond. De natuurlijke ontwikkeling van het duingebied en de respons van het bodembeschermingsgebied is vanaf de realisatie gemonitord om het doelbereik te kunnen vaststellen.

De afgelopen jaren is met enige regelmaat overleg geweest met RWS om aanwezige knelpunten, de monitoringsuitkomsten en aanvullende onderzoeksresultaten te bespreken.

Een punt van zorg is de natuurcompensatie Voordelta. De onderzoeksresultaten naar de effectiviteit van het bodembeschermingsgebied in de Voordelta en een aantal rustgebieden voor sterns en zwarte zee-eenden geven nog geen goed en eenduidig beeld. Er lopen nu nog aanvullende onderzoeken, die medio 2020 zullen zijn afgerond. Voor de natuur en milieuorganisaties is dit een belangrijk moment om vast te stellen wat de effecten precies zijn van het bodembeschermingsgebied in relatie tot de afspraken die hierover zijn gemaakt voor de aanleg van Maasvlakte II. Afgaande op het huidige beeld, lijken de afgesproken natuurdoelen niet te worden behaald. Dit jaar zal de dialoog plaatsvinden met het Ministerie van LNV om te bezien welke aanvullende maatregelen nog kunnen worden genomen om alsnog de afgesproken doelen voor de Voordelta te kunnen halen.

Herziening Havenvisie 2030

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met de gemeente Rotterdam, het Rijk, Deltalinqs en de Provincie Zuid-Holland, in afstemming met DCMR, aan een nieuwe Havenvisie Rotterdam. De Havenvisie geeft de ambitie aan voor de toekomst van de Rotterdamse haven. De centrale doelstelling is het in stand houden en vergroten van de grote maatschappelijke waarde van dit complex en het reduceren van externe effecten zoals de CO2-uitstoot. De Havenvisie fungeert als kompas naar de toekomst. Wereldwijde ontwikkelingen zoals de energietransitie, de grondstoffentransitie en digitalisering vereisen een belangrijke aanpassing van het Rotterdamse haven- en industriecomplex. De invulling van de centrale concepten uit de Havenvisie 2030 zoals vastgesteld in 2011, Rotterdam als Global Hub en Industrial Cluster, verandert fundamenteel. Dat vraagt een transitie van het haven- en industriecomplex. Het succes van de transitie is allerminst zeker en vraagt om forse inspanningen van iedereen. Een herijkte Havenvisie moet inspelen op deze ontwikkelingen. Als NMZH willen wij betrokken blijven bij dit proces en gevraagd en ongevraagd adviseren op doelen in deze nieuwe havenvisie.

Meer informatie? Neem contact op met