Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in NMZH. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar de doelstellingen van NMZH.

De Raad van Toezicht kent een brede samenstelling en vervult een belangrijke antennefunctie voor de organisatie. De Raad heeft ook een belangrijke klankbordfunctie voor het bureau. Hij stuurt op hoofdlijnen en keurt al dan niet beleidsvisies, het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening goed.

Directiestatuut

Reglement Raad van Toezicht