ANBI en CBF

ANBI en CBF

Verantwoording

Jaarlijks leggen wij over onze inkomsten en uitgaven verantwoording af in de jaarrekening en jaarverslag. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is een goed doel en in het bezit van de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status en het CBF-keurmerk.

ANBI status
De NMZH is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen nut beogende instelling) en is geregistreerd bij de belastingdienst met RSIN/fiscaal nummer ANBI 007158889. De NMZH is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 41129491.

De NMZH heeft de ANBI-status op basis van de volgende statutair vastgelegde doelstelling verkregen:

Artikel 3 – Doel van de stichting
NMZH heeft ten doel het bevorderen van een evenwichtige duurzame ontwikkeling van de economie, de samenleving en de fysieke omgeving, met daarbij speciale zorg voor de natuur, het landschap en het milieu in de provincie Zuid-Holland.

Deze doelstelling houdt in:

 • het bevorderen van het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, in de meest ruime betekenis;
 • de bescherming van de gezondheid van de mens in relatie tot zijn leefomgeving;
 • het bevorderen van behoedzaam, zuinig en rationeel gebruik van de ruimte en van natuurlijke hulpbronnen;
 • het bevorderen van maatregelen die het hoofd bieden aan (boven-)lokale, regionale of mondiale milieu- en duurzaamheidsproblemen;
 • het behouden van de natuur, van landschappelijke en cultuurhistorische waarden en van de flora en fauna;
 • het behouden en het verbeteren van de biodiversiteit, van de kwaliteit van het milieu (waaronder lucht, ruimte, bodem, water en gezondheid) en van de kwaliteit van de leefomgeving,

alsmede het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Deze doelstelling is uitgewerkt in een Meerjarenbeleidsplan, die op deze website is te vinden onder Publicaties.

Schenking en belasting
Als u schenkingen aan de NMZH wilt aftrekken van de belasting, kan dit onder vermelding van bovenstaande gegevens. Het programma voor de belastingaangifte geeft hiertoe de mogelijkheid. Schenkingen kunt u onder vermelding overschrijven op bankrekening NL55 TRIO 0197 9551 93.

CBF keurmerk
Sinds 1 juli 2004 is de NMZH door het CBF, toezichthouder Goede Doelen als keurmerkhouder gecertificeerd in de hoedanigheid van erkend Goed Doel. Ons erkenningspaspoort is hier te lezen: 

De NMZH handelt volgens de code Goed Bestuur van Goede Doelen Nederland.
Voor de leden van Goede Doelen Nederland gelden de volgende codes, regels en richtlijnen:

 • SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels)
 • Richtlijn 650 en Richtlijn C2(onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en administratie’
 • Erkenningsregeling Goede Doelen
 • Regeling beloning directeuren van goede doelen
 • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen.