Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Over ons

Over ons

De NMZH staat midden in de Zuid-Hollandse maatschappij. Wij werken aan een duurzame ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de leefomgeving in de provincie Zuid-Holland en zoeken naar een goede balans tussen economie, ecologie en sociale belangen. We kennen een sterke focus op duurzame, integrale gebiedsontwikkeling op bovenlokaal niveau. Wij stellen ons constructief op en brengen kennis en expertise in op het gebied van milieu, duurzaamheid, gebiedsontwikkeling en omgevingskwaliteit bij provinciale beleidsprocessen en maatschappelijke besluitvormingsprocessen. Als onafhankelijke belangenbehartiger volgen wij daarbij kritisch de bredere natuur- en milieuagenda en geven wij een gezicht en een stem aan natuur en milieubelangen in de provincie Zuid-Holland.

De missie van de NMZH is onderverdeeld in drie werkvelden:

Gebiedsontwikkeling

Met onze activiteiten in het kader van de gebiedsontwikkeling zetten wij ons in voor een groene provincie met een rijke natuur, gevarieerde landschappen en een duurzame ruimtelijke kwaliteit. De focus ligt daarbij op het landelijk gebied en de grote bovenregionale main-, green- en blueports. Onze opgave is om, in afstemming met de belangrijke gebruikers en gebruiksfuncties, te zorgen voor goede condities en randvoorwaarden ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit en de verbetering van het milieu en de waterhuishouding. Het ruimtelijk beleid van overheden bepaalt mede daarvoor de randvoorwaarden. In dit activiteitenplan geven wij aan bij welke ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingsprojecten we ook in 2014 een rol willen blijven spelen. De ruimtelijke ontwikkeling en de verduurzaming van de Rotterdamse haven in combinatie met de uitwerking van de Havenvisie 2030, het Deltri programma en de diverse Deltaprogramma´s hebben hierbij een grote prioriteit.

Strategische thema´s

Wij willen onze inbreng in het kader van de gebiedsontwikkeling en de netwerkondersteuning versterken door zelf, of samen met (lokale) partners, strategische projecten uit te voeren. Deze projecten zijn gericht op:

  • agendering;
  • het organiseren van maatschappelijke dynamiek en het op gang brengen van innovatie;
  • het zoeken naar oplossingen en doorbraken voor ruimtelijke en landschappelijke dilemma´s;
  • de verdere verduurzaming van de provincie Zuid-Holland.

Juist door samen aan oplossingen te werken vervagen tegenstellingen en ontstaan belangrijke verbindingen en een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de opgaven. Ook kan zo kennis en ervaring van diverse partijen en disciplines beter worden ingebracht.

Netwerkondersteuning

De NMZH organiseert, verbindt en ondersteunt het provinciebrede netwerk van natuur-, milieu- en landschapsorganisaties. Samen met het netwerk van stedelijke milieucentra en terreinbeherende organisaties leveren wij een proactieve inbreng in het kader van structuurvisies en bestemmingsplannen van gemeenten en provincie. Dit doen wij vooral bij belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied wanneer de provinciale kernkwaliteiten in het geding zijn. Waar nodig geven wij adviezen, reacties en zienswijzen bij de ontwikkeling en uitvoering van het provinciaal ruimtelijk beleid en aanpalende beleidsterreinen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media