Terugdringen Stikstofdeposities

Terugdringen Stikstofdeposities

Te hoge stikstofdeposities in Natura 2000-gebieden zorgen voor een aantasting van de biodiversiteit en zijn een belangrijke oorzaak van het feit dat Nederland niet voldoet aan de Europese eisen voor natuurbehoud. De laatste vijf tot tien jaar daalt de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak veel minder snel dan in de periode daarvoor.

De concentratie van ammoniak in de lucht bleef na 1998 min of meer constant. Door het niet halen van de natuurdoelen staan de mogelijkheden voor economische ontwikkeling onder druk. Ook het beheer van Natura 2000-gebieden wordt steeds lastiger. Het Rotterdamse havengebied is een gebied met veel economische activiteit in een omgeving met diverse stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, waaronder het belangrijke Voornes Duin.

Dat is de reden waarom de NMZH, samen met haar collega natuur en milieuorganisaties, zich intensief bezighoudt met de stikstofdepositie in relatie tot de vernieuwing van de havenbestemmingsplannen en de verduurzaming van de Rotterdamse haven en het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst tussen de NMZH, Het Zuid-Hollands landschap, Natuurmonumenten, Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs. De afgelopen jaren zijn ruim dertig onderzoekstrajecten voor potentiële maatregelen in en om het havengebied uitgevoerd. Op basis hiervan zijn reductieprogramma’s opgesteld per economisch cluster. De volgende stap is om samen met de bedrijven in de Rotterdamse haven dit bovenwettelijke reductieprogramma op vrijwillige basis te gaan uitvoeren in combinatie met een salderingsregel via een Stikstofbank.

Meer informatie? Neem contact op met