Tijdelijke natuur

Tijdelijke natuur

De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) helpt graag om op een succesvolle wijze tijdelijke natuur te realiseren en daarmee braakliggende terreinen een waardevolle functie te geven. Samen met de provincie Zuid-Holland zet de NMZH zich in om het potentieel dat braakliggende terreinen kunnen bieden voor natuur zo optimaal mogelijk te benutten.

Tijdelijke natuur is natuur die zich spontaan mag ontwikkelen op bijvoorbeeld braakliggende landbouwgebieden, opgespoten haven- en industrieterreinen en woningbouwgebieden voordat de eindbestemming is gerealiseerd.

Waarom tijdelijke natuur?

Verspreid over Nederland liggen tienduizenden hectares grond in afwachting op definitieve inrichting braak. Veelal blijven deze gebieden aan de rand van woonwijken en bedrijventerreinen er jarenlang desolaat en verlaten bij liggen.

Dat hoeft natuurlijk niet! Met tijdelijke natuur op deze braakliggende terreinen kan een belangrijke impuls gegeven worden aan het versterken van biodiversiteit en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

Zekerheid vooraf

Bij tijdelijke natuur heeft de terreineigenaar vooraf toestemming gekregen om in het kader van de Wet natuurbescherming beschermde soorten te verwijderen op het moment dat het gebied zijn uiteindelijke bestemming krijgt. Dit onder de voorwaarde dat natuur eerst minimaal een jaar op dit terrein haar gang mag gaan. Terreineigenaren hoeven daardoor niet bang te zijn beschermde soorten zich onverwacht op het terrein vestigen waardoor bouwwerkzaamheden vertraging oplopen. Intensief beheer van het terrein om dit onaantrekkelijk te maken voor beschermde soorten is dus niet nodig.

Voordelen voor mens en natuur

De terreinen die geschikt zijn voor tijdelijke natuur liggen vaak dicht bij woonwijken. Tijdelijke natuur is vaal een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. De omwonenden en bezoekers kunnen genieten van nieuwe natuur bij hen om de hoek en meehelpen bij de monitoring van de tijdelijke natuur. Reeds gerealiseerde tijdelijke natuur laat ook zien dat de natuur profiteert: pioniervegetatie, rugstreeppadden, kneutjes en oeverzwaluwen weten hun weg naar de gebieden inmiddels te vinden. Verrassend is ook dat weidevogels als gele kwikstaart, watersnip en tureluur en ruigtevogels als blauwborst, sprinkhaanzanger en bosrietzanger profiteren van de tijdelijke natuur.

Hoe werkt het?

Een terrein kan de tijdelijke natuurstatus krijgen door middel van het aanvragen van een ontheffing of door gebruik te maken van de in 2018 goedgekeurde gedragscode. Terreinen komen hiervoor in aanmerking wanneer de uiteindelijke bestemming is vastgelegd, maar nog niet gerealiseerd, aan eventuele compensatievoorwaarden die de bestemmingswijziging mogelijk maken is voldaan en er gedurende minimaal één jaar spontane natuurontwikkeling plaatsvindt. Meer informatie over het aanvragen van een ontheffing en het aanmelden van terreinen voor de gedragscode is te vinden op Tijdelijkenatuur.

Inspirerende voorbeelden

Op verschillende locaties zijn al mooie voorbeelden van tijdelijke natuur te zien, de NMZH werkt eraan om deze in beeld te brengen door middel van filmpjes, interviews, foto impressies etc. Deze zijn te vinden in de database op Tijdelijkenatuur.

Ook aan de slag?

Wij helpen je graag bij het verkennen van de mogelijkheden voor tijdelijke natuur in jouw gemeente en het realiseren hiervan met participatie van omwonenden. Wil je meer weten wat wij voor je kunnen betekenen en hoe wij samen met jou aan de slag kunnen? Bekijk dan de online brochure. Je kunt ook een papieren brochure aanvragen bij ons secretariaat.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie

Nieuws tijdelijke natuur