Klimaat en energie

Klimaat en energie

De opwarming van de aarde wordt voor een groot deel veroorzaakt door de uitstoot van CO2. De overgang naar een volledig duurzame energievoorziening en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen zijn daarom cruciale thema’s voor de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

De opwarming van de aarde tegengaan is een uitdaging op mondiale schaal. In internationaal verband zijn hierover afspraken gemaakt en ook Nederland heeft zich hieraan gecommitteerd. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990 en in 2050 is de ambitie om de CO2-uitstoot met 95% te hebben verminderd. Voor Nederland betekent dat een verregaande transitie van een op fossiele brandstoffen gebaseerde energievoorziening naar een energievoorziening gebaseerd op duurzame energiebronnen.

De Natuur en Milieufederaties zijn ondertekenaar van het Energieakkoord uit 2013 en betrokken bij de totstandkoming van het Nationaal Klimaatakkoord dat in juni 2019 door het kabinet is gepresenteerd. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland speelt een belangrijke rol in de uitwerking van de afspraken op regionaal en lokaal niveau.

Energiebesparing

Energiebesparing is voor de NMZH een belangrijk speerpunt. Daarom komt energiebesparing in veel van onze projecten terug. Bijvoorbeeld het project energiebesparing = core business gericht op industriële bedrijven en de glastuinbouw in Zuid-Holland of het project Stook je Rijk, gericht op gemeenten. Daarnaast werken we nauw samen met Bespaar Lokaal aan energiebesparing bij koopwoningen.

Energieopwekking

Daarnaast zetten we ons in voor het vergroten van het aandeel duurzame energieopwekking. Dit doen we door met partners de lokale en regionale energiecoöperaties waar mogelijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld met het Servicepunt Energie Lokaal Zuid-Holland. Ook ondersteunen we de provincie Zuid-Holland bij het realiseren van haar windenergieopgave. Samen met Rescoop verkennen we verschillende VRM-locaties om de mogelijkheden voor het ontwikkelen en exploiteren van een windcoöperatie te bepalen. Ook hebben we samen met Rescoop het project Natuurwind geïnitieerd, waarbij met de opbrengsten van de windmolens natuurprojecten in de omgeving worden gerealiseerd.