Verder vormgeven van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) in Zuid-Holland

Verder vormgeven van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) in Zuid-Holland

Sinds de aankondiging van het Nationaal Programma Landelijk Gebied in juni 2022 is de NMZH samen met de Natuur en Landschapsorganisaties aan het kijken wat dit voor Zuid-Holland betekent. Doel van het programma is om stikstofmaatregelen slim te combineren met andere maatregelen om de natuur, bodem en de waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgaven te halen. Over de invulling en uitwerking van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) zijn nog veel vragen. 

27 oktober 2022

De aanpak per aandachtsgebied verschilt. Rijk en provincies stellen per gebied de doelen vast die voor natuur, stikstof, water en klimaat gehaald moeten worden. Bij elkaar tellen die doelen op tot het landelijke doel van 50 procent minder stikstofuitstoot in 2030 én het halen van de Europese internationale verplichtingen rondom klimaat en water. Hiermee wordt gewerkt aan een nieuwe balans tussen wat de natuur kan dragen en wat we als samenleving van de natuur kunnen vragen.

Provincies, gemeenten, waterschappen, ondernemers uit verschillende sectoren, terreinbeheerders en maatschappelijke organisaties maken plannen om via een gebiedsgerichte aanpak samen te werken. Per gebied wordt voor juli 2023 gekeken wat past en wat de mogelijkheden zijn en zal de provincie de eerste contouren van het PPLG gereed moeten hebben. Voor de uitvoering van het NPLG is een transitiefonds met ca. 25 miljard euro beschikbaar. Na de indiening van de provinciale plannen zal het rijk de gelden binnen dit transitiefonds verdelen onder de provincies.

In Zuid-Holland is de provincie in juni 2022 al gestart om de provinciale aanpak vorm te geven. Dit gebeur in de vorm van het uitvoeren van drie gebiedsverkenningen:Kust en Duingebied, Veenweidegebieden en de Hollandse Delta.

De aanpak en planning is door de provincie op 11 oktober gepresenteerd aan de Natuur en Landschapsorganisaties, die elk ook in één of meer van de gebiedsverkenningen betrokken zijn.

Hoe dan?
Dit leverde veel vragen op over de aanpak en uitvoeringscapaciteit. Zo willen we graag weten wat de landelijke kaders en aanvullende eisen voor o.a. waterkwaliteit inhouden welke in november bekend zullen worden gemaakt. Hoe zit het met een grondbank en landschapsgronden? Hoe wordt de balans tussen duurzame landbouw en robuuste natuur ingevuld? En wat gaat het ZH-PLG betekenen voor lopende programma’s zoals het Actieplan Boerenlandvogels of Programma Natuur, de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) of andere opgaven van het Rijk/ Provincie?

Het is allerminst een eenvoudige puzzel en vraagt dat we alert en betrokken blijven om de uiteindelijke doelen als natuurherstel in combinatie met toekomstbestendige landbouw en een gezonde leefomgeving daadwerkelijk te realiseren.
Ondertussen blijven we actief vormgeven aan onze ideeën en projecten die bijdragen aan een mooie en duurzame provincie.

Tags:
Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur

070-3040114 E-mail