Subsidieregeling Natuur in de stad geopend vanaf 1 december

Subsidieregeling Natuur in de stad geopend vanaf 1 december

Vanaf 1 december 2021 tot en met 14 januari 2022 is de eerste periode waarin aanvragen kunnen worden ingediend voor subsidie van projecten in Zuid-Holland die bijdragen aan het vergroten en versterken van het leefgebied van icoonsoorten en Vogel- en Habitatrichtlijn- (VHR) soorten in stedelijk gebied.

30 november 2021

Deze regeling is een extra impuls omdat het momenteel nog niet goed gaat met de icoon- en VHR soorten in onze provincie.  Sommige dieren en plantensoorten zijn echt kenmerkend voor Zuid-Holland. Deze soorten staan ook wel bekend als de Zuid-Hollandse icoonsoorten. Wanneer het leefgebied van deze icoonsoorten op orde is, dan is dit een graadmeter die aangeeft dat het goed gaat met de Zuid-Hollandse natuur.

Om de biodiversiteit te verbeteren, is het belangrijk om in stedelijk gebied maatregelen te nemen. Zuid-Holland heeft bijvoorbeeld veel bebouwing, steden en dorpen waar nog veel mogelijk is voor (extra) water en groen. Denk aan kruidenrijke bermen, groene daken, mussen- of vleermuiskasten. Op verschillende plaatsen zijn hiermee al goede resultaten behaald. In de Bouwstenen notitie van Bureau stadsnatuur zijn concrete handreikingen te vinden voor het verbeteren van natuur in stedelijk gebied.

De Provincie Zuid-Holland heeft € 200.000,- voor de subsidieregeling uitgetrokken. Per project kan maximaal 75% van het projectbedrag worden aangevraagd met een maximum van € 10.000,- per project.  De periodes waarin aanvragen kunnen ingediend zijn: 1 december 2021 tot en met 14 januari 2022, 17 januari 2022 tot en met 1 maart 2022, 2 maart 2022 tot en met 15 april 2022 en 19 april 2022 tot en met 1 juni 2022.

Aanvraagvereisten

Een projectplan waarin in ieder geval is opgenomen:

 • op welke wijze de activiteit wordt uitgevoerd;
 • een onderbouwing voor welke icoonsoorten of VHR-soorten het leefgebied verbetert en waarom;
 • de locatie van het plangebied;
 • of, en zo ja hoe, er gemonitord gaat worden;
 • of er beheer nodig is, hoe dit beheer er uit ziet en hoe zorg wordt gedragen dat dit beheer ook blijvend uitgevoerd gaat worden;
 • een begroting en een dekkingsplan;
 • de planning van het project;
 • indien van toepassing, een omgevingsvergunning of een verklaring;
 • indien de aanvrager geen eigenaar is van de grond de toestemming van de grondeigenaar.

Beoordeling

 • De mate waarin de activiteit bijdraagt aan het leefgebied van icoonsoorten of VHR-soorten in de stad of in het dorp (5 pnt)
 • het aantal VHR-soorten dat meeprofiteert van de activiteit (3 pnt);
 • de mate waarin de activiteit realistisch en efficiënt of doelgericht is (5 pnt)
 • de mate waarin de activiteit gemonitord wordt met betrekking tot de doelsoort (3 pnt)
 • de mate waarin de activiteit wordt geïntegreerd op de planlocatie (5 pnt)
 • de mate waarin voorzien wordt in het meerjarig beheer van de activiteit (5 pnt)

Meer informatie is te vinden op onze projectpagina Natuur in de Stad.

Naar het loket voor de subsidieregeling Groen- Natuur in de Stad (PZH)

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur