NMZH dient mede namens meerdere andere natuurorganisaties een zienswijze in tegen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau t.b.v. het nieuwe luchthavenbesluit RTHA.

NMZH dient mede namens meerdere andere natuurorganisaties een zienswijze in tegen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau t.b.v. het nieuwe luchthavenbesluit RTHA.

In het luchthavenbesluit wordt vastgelegd waar een luchthaven ligt, hoe lang en hoe breed de landingsbaan is en welk luchtverkeer gebruik maakt van de luchthaven. In een luchthavenbesluit staan ook de regels en grenswaarden waar een luchthaven zich aan moet houden. De luchthaven moet een nieuw luchthavenbesluit aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Meer lezen over het luchthavenbesluit? Luchthavenbesluit – Rotterdam The Hague Airport

9 maart 2023

Milieueffectrapport en Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Voor de aanvraag van het luchthavenbesluit laat RTHA een milieueffectrapport opstellen. Het milieueffectrapport beschrijft de effecten van het luchthavenbesluit op het milieu en eventuele maatregelen ter compensatie. Daar is eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor nodig waarin staat beschreven wat er in het milieueffectrapport wordt opgenomen en onderzocht. Tot en met 8 maart 2023 heeft de NRD ter inzage gelegen en was er de gelegenheid tot het indienen van een zienswijze.

Bekijk de zienswijze van de NMZH

De zienswijze die door ons is ingediend op de NRD hebben wij opgesteld vanuit de volgende voor ons cruciale doelen:

Natuur- en Milieukwaliteit (meestal meetbaar en in richtlijnen vastgelegd):

– vermindering van de emissie van broeikasgassen;

– verbetering van de luchtkwaliteit door vermindering van de emissie van luchtverontreinigende stoffen;

– beperking van de negatieve invloed op de biodiversiteit (onder meer uitstoot van stikstof en invloed daarvan op de kritische depositiewaarde van natuurgebieden);

– verminderen van negatieve effecten op leef- en foerageergebieden van vogels (m.n. als gevolg van verstoring);

Kwaliteit van de leefwereld (minder meetbaar, meer perceptie):

– zo min mogelijk geluids- en geurhinder;

– geen schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid;

– een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte c.q. mogelijkheden voor ongestoorde beleving van het Bijzonder Provinciale Landschap

Link naar het eerdere artikel dat over het participatietraject is opgesteld

Zienswijze NMZH 

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur