Blog: NMZH werkt aan de transitie naar schone en duurzame energie

16 november 2016

Blog: NMZH werkt aan de transitie naar schone en duurzame energie

Op 27 oktober werd in Rotterdam de Nationale Klimaattop 2016 gehouden. Tijdens de Top werden tientallen klimaatinitiatieven van bedrijven en burgers gepresenteerd. Ook de Natuur en Milieufederaties waren ruim vertegenwoordigd. De transitie naar een schoon en duurzaam energiesysteem staat immers al jaren hoog bovenaan onze agenda. Tijdens de Top brachten we drie initiatieven onder de aandacht van staatssecretaris Dijksma.

Aan de slag met wonen zonder aardgas

Een van de grootste consequenties van het klimaatakkoord van Parijs voor Nederland, is dat we gaan stoppen met het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving. Dat betekent dat ruim zeven miljoen huishoudens overgaan op andere manieren van verwarming, koken en het verwarmen van tapwater. Een enorme uitdaging die niet alleen een flinke milieuwinst oplevert, maar ook een lagere energierekening. De transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving leidt voor veel bewoners tot grote veranderingen. Het is dan ook van essentieel belang hen tijdig te informeren en te betrekken bij de verduurzaming van hun woning en buurt. Door ons brede netwerk in de provincies zijn de Natuur en Milieufederaties de ideale partner om deze rol op zich te nemen.

Lees meer over het Manifest “Aan de slag met aardgas” >

Green Deal Nationale Koolstofmarkt

Ook zijn de Natuur en Milieufederaties mede-initiatiefnemer van het voornemen een Green Deal Nationale Koolstofmarkt te sluiten. Deze Green Deal richt zich op emissiereductieprojecten in sectoren die buiten het ETS vallen, waaronder landbouw, verkeer en huishoudens. Binnen de Green Deal werken marktpartijen en overheid aan methoden en standaarden voor het berekenen van de emissiereductie voor een reeks van projecten en het borgen van de marktwaarde van de CO2-credits. Met de door ons ontwikkelde CO2-Bank Zuid-Holland, die in 2017 gelanceerd wordt, kunnen we snel invulling geven aan deze Green Deal en de CO2 reductie in Zuid-Holland versnellen.

Lees meer over het initiatief “Nationale Koolstofmarkt” >

CO2 Smart Grid

Tenslotte ondertekenden de Natuur en Milieufederaties van Noord- en Zuid-Holland de overeenkomst CO2 Smart Grid. Samen met nog 23 bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderzoeksinstellingen willen de Natuur en een smart grid ontwikkelen dat ervoor zal zorgen dat een deel van de CO2 uitstoot kan worden hergebruikt of (tijdelijk) opgeslagen. De ondertekenaars streven ernaar om binnen 15 jaar ten minste acht miljoen ton CO2per jaar te hergebruiken. Dit is circa 5 procent van de totale huidige uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Voor de NMZH zijn monitoring en borging van de gemaakte afspraken van cruciaal belang. Op deze onderwerpen zien we voor de NMZH een kritische rol binnen deze coalitie. Het probleem is daarmee nog niet opgelost. Terugdringing, door onder meer een verhoging van de energie-efficiency, blijft noodzakelijk en moet de gezamenlijke inbreng blijven.

Lees meer over de intentieovereenkomst “CO2 Smart Grid” >

sprout-1136131_1280