Regionale Energiestrategie

Regionale Energiestrategie

De energietransitie zal een grote invloed hebben op de samenleving en het landschap in Zuid-Holland. De NMZH draag actief bij om met zorg voor natuur en landschap deze energietransitie goed te laten verlopen.

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord (2018) is afgesproken dat er in Nederland in 2030 een CO2-reductie van 49% moet worden gerealiseerd. Om dit doel te behalen, moet er op land in gemeenten, 35 TWh (terawattuur = miljard kWh) aan duurzame energie worden opgewekt. De opwekking van duurzame energie zal daarom de komende jaren flink worden opgeschaald. Dat geldt ook voor de productie voor windenergie op de Noordzee, energiebesparing in de gebouwde omgeving en het plaatsen van zonnepanelen op zoveel mogelijk daken. Tevens wordt het gebruik van (fossiel) aardgas voor de warmtevoorziening van woningen en gebouwen stap voor stap afgebouwd naar nul. Daarvoor moeten gemeenten alternatieven ontwikkelen in een zgn. Transitievisie Warmte.

Een groot deel van de uitvoering van het Klimaatakkoord gebeurt dus op regionaal niveau. In de Regionale Energiestrategie werkt elke regio de doelen van het Klimaatakkoord verder uit. Elke regio krijgt zo de ruimte om zijn eigen afwegingen te maken en de afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk te brengen. Op bestuurlijk niveau dragen gemeenten, provincie en waterschappen de verantwoording, maar de overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en netbeheerders werken hiervoor nauw samen. Ondersteuning op landelijk niveau vindt plaats vanuit het Nationaal Programma RES

 

De RES-regio’s

Nederland is in 30 RES-regio’s opgedeeld. Zeven daarvan liggen in Zuid-Holland. Dit zijn de regio’s:

 • Rotterdam Den Haag
 • Drechtsteden
 • AlblasserwaardRES regio's Nederland
 • Hoeksche Waard
 • Goeree-Overflakkee
 • Holland Rijnland
 • Midden Holland

Om de doelen te kunnen behalen is het belangrijk om binnen de regio’s optimaal samen te werken aan een lokaal breed gedragen energiebeleid en de uitvoering van specifieke maatregelen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Ook participatie en communicatie spelen in de regio’s een belangrijke rol. Door goede participatie en communicatie, wordt de bevolking goed meegenomen in de opgave en krijgen ze maximaal inspraak in de te ontwikkelen plannen.

Wat doet de NMZH?

De NMZH draagt actief bij aan alle Zuid-Hollandse RES’en door ervoor te zorgen dat partijen uit de achterban en inwoners die staan voor een mooi en duurzame provincie, op een goede wijze worden betrokken worden bij de strategische afwegingen en planvorming.

De energietransitie wordt voor iedereen merkbaar: in en om het huis, in de omgeving (straat, wijk, dorp, stad) en in het landschap. De ruimte in Zuid-Holland is schaars. De ruimtelijke inpassing krijgt daarom van de NMZH speciale aandacht.

De RES’en zijn voor de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland geslaagd als voldaan wordt aan vier zaken:

 • De ambitieniveaus van alle RES’en ligt hoog genoeg om gezamenlijk de landelijke doelstellingen te halen.
 • Het proces om tot de RES’en te komen is participatief ingestoken. Daarnaast is participatie een vast uitgangspunt in het uitvoeringsplan. Het streven naar 50% lokaal eigendom is duidelijk verankerd.
 • De RES’en hebben een uitvoeringsplan waarin de gezamenlijke ambities zijn vertaald naar concrete projecten of acties. In het uitvoeringsplan staat duidelijk hoe de monitoring vormgegeven wordt.
 • De plannen zijn zorgvuldig ingepast in het Zuid-Hollandse landschap.

De participatiecoalitie

Om participatie zo goed mogelijk vorm te geven, werken de Natuur en Milieufederaties samen binnen de Participatiecoalitie. Hierbij zijn onze partners: Energie Samen, Hier Klimaatbureau), Buurkracht en LSA Bewoners. Gezamenlijk hebben we een groot netwerk en weten we wat er lokaal speelt.

Voor meer informatie over de Participatiecoalitie, ga naar:

NMZH participatiecoalitie

De Participatiecoalitie

Natuur en Landschap in de RES (publicatie van de Natuur en Milieufederaties)

Meer informatie? Neem contact op via: info@milieufederatie.nl