Programma Natuur

Programma Natuur

Het gaat slecht met de biodiversiteit in Nederland. Hoe zorgen we er nu voor dat we komen tot een herstel? Hoe zorgen we voor de verbetering van milieucondities en de kwaliteit van het landschap? Om tot verbetering te komen met betrekking tot de stikstofproblematiek, worden diverse middelen ingezet waaronder Programma Natuur. In Zuid-Holland is voor de periode 2021-2023 een aanvraag opgesteld voor het uitvoeringsprogramma.

Het Rijk investeert de komende tien jaar een bedrag oplopend tot 300 miljoen euro per jaar om de natuur in Nederland te versterken en te herstellen. Dat is in potentie een stevige impuls aan het natuurbeleid. Die zal echter alleen kans van slagen hebben indien niet alleen naar de natuurgebieden wordt gekeken. De sleutel tot succes, een rijke biodiversiteit in een mooi en functioneel landschap (voedselproductie, wateropgave, beleving, e.d.), ligt in gerichte bronmaatregelen, in een grondige aanpak van het watersysteem en in een transitie naar een duurzame, grondgebonden landbouw. Daar moeten we, overheid en samenleving, de komen jaren samen op inzetten.

Ambities van de overheid
Voor het jaar 2030 heeft het kabinet als doel geformuleerd om minimaal de helft van de hectares met stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden onder de zogenoemde kritische depositiewaarde (KDW) te brengen. Het Rijk investeert de komende tien jaar een bedrag oplopend tot 300 miljoen euro per jaar om de natuur te versterken en te herstellen. Ook neemt het kabinet (bron)maatregelen om alle sectoren te ondersteunen om de neerslag van stikstof in natuur terug te dringen. Hiervoor is gemiddeld 200 miljoen euro per jaar beschikbaar in de periode tot 2030. Daarbij is door het ministerie van LNV en de provincies (IPO) aangegeven dat de overheden hierin een gezamenlijk verantwoording voelen. De visie en ambities krijgen hun beslag in het zogenoemde Programma Natuur.

Zuid-Holland 2021- 2023
Samen met de terreinbeherende organisaties in Zuid-Holland heeft de NMZH maatregelen verkend die passen binnen het in het Bestuurlijk Overleg tussen de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Provincies vastgestelde landelijke Uitvoeringsprogramma Natuur en die passen binnen scope van de Regeling specifieke uitkering Uitvoeringsprogramma Natuur voor de periode 2021 – 2023.

Uit de verkenning is naar voren gekomen dat voor alle stikstof overbelaste Natura 2000 gebieden maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast zijn er ook maatregelen naar voren gekomen die nodig zijn in niet specifiek overbelaste Natura 2000 gebieden en waar een doel uit de Vogel- of Habitatrichtlijn mee wordt nagestreefd. Denk aan bijvoorbeeld maatregelen gericht op weidevogels. Omdat deze echter verder af staan van de focus op stikstofoverbelaste natuurgebieden, hebben deze maatregelen een lagere prioriteit gekregen, maar worden deze wel in deze aanvraag benoemd als reservemaatregel voor wanneer er bij maatregelen met een hoge prioriteit onderbesteding dreigt.

en verder…
Momenteel ligt er een voorstel vanuit PZH voor bij LNV voor de komende 3 jaar: deze maatregelen kunnen op korte termijn worden uitgevoerd. Voor de 7 jaar daarna wordt er nog een nader plan uitgewerkt.

 

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur