Natuur- en landschapsoverleg

Natuur- en landschapsoverleg

Sinds 2013 hebben diverse organisaties de krachten gebundeld in het Natuur- en landschapsoverleg (NLO). Doel is het optimaliseren van de inbreng vanuit natuur, landschap en milieubelang. En dan de inbreng in de plan- en beleidsvorming, omgevingsvisies en relevante bestemmingsplannen van gemeenten, provincie en waterschappen. Anno 2020 zijn bij het NLO aangesloten: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH), Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN natuureducatie en Dunea. Als voorzitter voert de NMZH de regie in het overleg.

Voor 2020 is het NLO op een vijftal terreinen actief:

  1. Biodiversiteit en realisatie Natuurnetwerk Nederland: bewaken van de voortgang van de natuurontwikkeling in Zuid-Holland en de beschikbaarheid van middelen bij de provincie.
  2. Programma Aanpak Stikstof: vanwege de juridische onhaalbaarheid van eerdere plannen, moet de overheid tot nieuw stikstofbeleid komen, waarbij de belangen van natuur én economie geborgd worden. Naast generieke maatregelen is gebiedsgerichte aanpak nodig, waarbij de provincies een belangrijke rol spelen.
  3. Ruimtelijke ontwikkelingen en landschap: het beschermen van waardevolle landschappen in een tijd waarin ruimte steeds schaarser wordt door ontwikkelingen als de A4 Midden-Delfland, kustbebouwing, Rotterdam The Hague Airport etc.
  4. Verbinden mensen en natuur: het versterken van het draagvlak voor natuur, door mensen en natuur te verbinden. We doen dit onder meer door het faciliteren en stimuleren van groene participatie en door de link te leggen tussen gezondheid en een groene omgeving.
  5. Water: zorgen voor een goede samenwerking met de waterschappen. De problemen met vervuiling van het oppervlaktewater door landbouwgif, nitraat en fosfaat hebben hierbij in het bijzonder de aandacht.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur