Kustbescherming

Kustlandschap

Stranden zijn steeds populairder en worden steeds intensiever gebruikt. Een bovenregionale visie op de stranden ontbrak lange tijd ontbrak. Hierdoor dreigden bijzondere kwaliteiten van de Zuid-Hollandse stranden zoals rust, ruimte en ecologie verloren te gaan. Om dit te voorkomen heeft de NMZH samen met andere natuurorganisaties de campagne ‘Bescherm de Kust’ gevoerd. Die heeft ertoe geleid dat er een Kustpact is gesloten tussen overheden,  maatschappelijke organisaties en bedrijven om de kust beter te beschermen.

Coalitie Bescherm de Kust

De initiatiefnemers van de Bescherm de Kust campagne zijn: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, het Zeeuws Landschap en de Zeeuwse Milieufederatie. Later hebben ook vele andere organisaties zoals het Wereld Natuur Fonds, de Waddenvereniging, Landschappen NL, Landschap Noord-Holland, Vogelbescherming Nederland, Vereniging Kust&Zee, Stichting de Noordzee en de Natuur en Milieufederaties van Noord-Holland, Groningen en Friesland zich aangesloten.

Samen vormen wij de Coalitie Bescherm de Kust. De campagne ‘Bescherm de Kust’ die door de coalitie gevoerd is, is in 2018 afgerond. Toen is de coördinatie van initiatieven rond de kust en het volgen van de ontwikkelingen overgedragen aan Stichting Duinbehoud.

Kustpact

Het Kustpact is in februari 2017 ondertekend en hierin staan afspraken over het beschermen van de kwaliteiten van het kustlandschap en de voorwaarden die gesteld worden aan ontwikkelingen in het kustgebied. Natuurmonumenten en de NMZH zijn medeondertekenaars van dit kustpact, namens de coalitie Bescherm de Kust.

In het kustpact is afgesproken dat er buiten bebouwde gebieden geen nieuwe recreatieve bebouwing op het strand en in de duinen komt. Projecten die al in uitvoering zijn of waarover al openbare besluitvorming heeft plaatsgevonden vallen buiten het pact. Dit geldt ook voor projecten binnen het bestaande bebouwde gebied. In een zonering, die door iedere provincie is opgesteld, geven provincies aan waar, onder voorwaarden ruimte is voor recreatieve nieuwbouw en waar bebouwing definitief wordt tegengehouden. Deze zonering is opgenomen in de provinciale verordeningen. Daarmee is de zonering omgezet in regelgeving.

De organisaties van de coalitie ‘Bescherm de Kust’ blijven de uitvoering van de afspraken uit het Kustpact nauwlettend volgen. Ook houden zij vinger aan de pols bij ontwikkelingen in het kustgebied die niet onder het Kustpact vallen zoals de kwaliteit van het landschap in de binnenduinrand en zeearmen in de Delta en het opknappen van bestaande vakantieparken in het kustgebied in plaats van nieuwbouw.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur