Zienswijze op vliegverkeer en natuur ingediend

Zienswijze op vliegverkeer en natuur ingediend

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is van plan een vergunning te verlenen aan Rotterdam The Hague Airport op grond van de Wet Natuurbescherming (WNb) voor het Project Exploitatie Rotterdam The Hague Airport. Samen met Natuurmonumenten heeft de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland een zienswijze ingediend tegen dit voornemen vanwege de effecten die het vliegverkeer heeft op de natuur(gebieden) in de directe omgeving.

6 april 2021

De Wet Natuurbeheer vergunning beperkt zich tot de omliggende Natura2000 gebieden, desondanks is ook in andere gebieden kwetsbare natuur aanwezig, daarom hebben wij aandacht gevraagd voor een aantal zaken:

Tussen Delft, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam ligt tevens het Bijzonder Provinciaal Landschap  Midden-Delfland; een groot, open gebied. Hier leven en broeden veel weidevogelsoorten. Daarnaast zijn voor weidevogels de Ackerdijkse plassen en de Vlietlanden bij Vlaardingen belangrijke broed- en foerageergebieden.
Ook deze gebieden ondervinden hinder van het vliegverkeer dat plaatsvindt van en naar de luchthaven RTHA. Te denken valt aan geluid, licht- en bewegingshinder.

Een belangrijk aandachtpunt hierin is dat in de praktijk nog wel eens wordt afgeweken van de afspraken binnen het luchtruim. Het kleine luchtverkeer moet regelmatig uitwijken voor het grotere luchtverkeer. Zij worden door de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) geïnstrueerd om tot de tijd dat ze mogen landen, rond te vliegen boven natuurgebied Ackerdijkse plassen. Hierdoor treedt regelmatig verstoring op boven de natuurgebieden door het kleine vliegverkeer; traumahelikopters en sportvliegtuigen.

Vogelaanvaringen vormen daarbij een risico voor het vliegverkeer. Om de veiligheid van het vliegverkeer te waarborgen, moeten zo veel mogelijk niet-dodelijke maatregelen worden toegepast om vogelaanvaringen te voorkomen.

Het behouden en beschermen van de natuurgebieden is onder meer nodig voor de bescherming van de biodiversiteit. Een aantal van de vogelsoorten die voorkomen in deze natuurgebieden staan op de rode lijst van de Nederlandse broedvogels, wat betekent dat deze soorten (ernstig) bedreigd, kwetsbaar of gevoelig zijn.

Ook over stikstof in relatie tot de exploitatie van Rotterdam The Hague Airport is een zienswijze ingediend door Van Hoof Advies en MOB. Deze zienswijze ondersteunen wij als Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland volledig.

 

Meer informatie?

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur