Zienswijze op module energietransitie ingediend

Zienswijze op module energietransitie ingediend

Deze week heeft de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland een zienswijze ingediend op het Ontwerp herziening omgevingsbeleid module energietransitie van de Provincie Zuid-Holland. Hierbij heeft de NMZH onder andere aandacht gevraagd voor de rol van de Provincie. Het is van belang voor het versnellen van de energietransitie dat de Provincie duidelijkheid en maatwerk biedt. Daarnaast is er aandacht nodig voor een energie-efficiënt systeem. Er is momenteel een onbalans in de verhouding zonne-energie en windenergie, waarbij laatstgenoemde nog te weinig vertegenwoordigd is. Hier is aandacht voor nodig om een werkend energiesysteem voor de toekomst te garanderen. Daartoe is het noodzakelijk dat bestemmingsplannen van windlocaties binnen een redelijke termijn van 1 à 2 jaar geactualiseerd gaan worden.

17 augustus 2022

Voor de Zuid-Hollandse polders o.a. Krimpenerwaard en Alblasserwaard zouden wij liever op een zorgvuldig gekozen locatie geconcentreerde opwek van windenergie willen realiseren dan een verspreiding van lange linten van kleine windturbines in het landschap. Deze hebben een grote impact op het landschap en de aanwezige boerenlandvogels en leveren relatief weinig op. Door windturbines geconcentreerd te plaatsen in daarvoor geschikte locaties kan veel van de landschappelijke kwaliteit voor Zuid-Holland worden behouden.

Vervolgens zien we in de praktijk dat het provinciaal beleid voor zon op dak nog onvoldoende effect heeft. Van grote bedrijfsdaken en boerenschuren moeten zoveel mogelijk daken worden benut voor het opwekken van zonne-energie. Daarnaast vinden wij het verstandig om in te zetten op meervoudig ruimtegebruik bij de ontwikkeling van wind en zon op land. De ruimte in Zuid-Holland is schaars en er zijn mooie combinaties met natuur en biodiversiteit mogelijk waardoor meerdere doelen kunnen worden bereikt. Voor wat betreft het streefpercentage van minimaal 50% lokaal eigendom zien we in de praktijk nog een worsteling bij gemeenten om hier daadwerkelijk inhoud aan te geven. Het zou goed zijn als de provincie proceseisen zou stellen aan de realisatie van lokaal eigendom. Als laatste zou participatie een grote rol moeten spelen in het provinciaal beleid en zouden er meer kaderstellende afspraken met gemeenten moeten worden gemaakt waaraan participatie minimaal zou moeten voldoen.

Lees hier de zienswijze

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Madeleine Braakman

Madeleine Braakman

Regisseur Klimaat en Energie