Zienswijze ingediend over ontwerpbestemmingsplan Valkenhorst

Zienswijze ingediend over ontwerpbestemmingsplan Valkenhorst

Stichting Duinbehoud heeft, mede namens Stichting Berkheide Coepelduynen en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Woongebied Valkenhorst. Niet omdat wij tegen de woningbouw zijn, wel omdat we in het plan maatregelen missen om de negatieve effecten op de natuur te beperken.

15 juli 2021

De realisatie van de nieuwe woonwijk Valkenhorst veroorzaakt in de bouw- als de gebruiksfase een aanzienlijke verhoging van de stikstofdepositie, hetgeen voor het stikstofgevoelige en al zwaar met stikstofdepositie overbelaste Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide zal leiden tot ernstige negatieve effecten. Ook zal de realisatie van Valkenhorst leiden tot verhoogde recreatiedruk zowel vanuit de nieuwe wijk als andere aangrenzende woningbouwprojecten.

Al 14 jaar in overleg
Onze organisaties hebben al, vanaf dat de beslissing 14 jaar geleden is genomen om het vliegveld Valkenburg te bebouwen, met wethouders van verschillende colleges overleg gevoerd over de maatregelen die nodig zijn om deze negatieve effecten van zowel stikstofdepositie als recreatiedruk te mitigeren. De door ons aangedragen voorstellen vonden, naar wij dachten, een willig oor bij de diverse wethouders en ambtenaren van de gemeente Katwijk en ook bij andere overheden.

Tot onze verbazing is van onze voorstellen niets terug te vinden in het ontwerp Bestemmingsplan. Effectieve geborgde maatregelen om de negatieve effecten van de recreatiedruk te mitigeren zijn we niet tegengekomen. Wat betreft de stikstof is gekozen voor een ‘geitenpaadje’, waarbij geen feitelijke mitigatie plaats zal vinden en de volledige stikstofdepositie van Valkenhorst toegevoegd wordt aan de nu al veel te hoge depositie in Berkheide, waardoor de instandhoudingsdoelstellingen van een aantal habitattypen niet behaald worden.

We zijn met voorstellen gekomen om daarin ook tot een goede zonering te komen. Maar zekerheid dat die maatregelen worden doorgevoerd is er niet. Er is alleen een gebiedsvisie, waarin uitvoering van deze maatregelen weliswaar plaats zou kunnen vinden, maar waarin staat dat uitvoering daarvan op een ‘organische’ manier tot stand moet komen. Kortom mitigerende maatregelen zijn op geen enkele manier geborgd.

In het voorontwerp bestemmingsplan verdwijnt het helofytenfilter met de zeer bijzondere natuur. Dat moet in ieder geval gecompenseerd worden. Nergens staat aangegeven of dat gebeurt. Wel staat ergens dat natuurcompensatie in de Groene Buffer kan plaatsvinden, maar dit moet een concreet plan zijn, hoe en waar en door wie het gegarandeerd wordt uitgevoerd.

In de omgevingsvisie wordt het belang van de natuur in Katwijk en inzetten op bescherming en versterking van de natuur sterk benadrukt. Dat is helaas in tegenspraak met de wijze waarop nu in het bestemmingsplan voor Valkenhorst de facto een sterke toename van de stikstofdepositie mogelijk wordt gemaakt door saldering met alleen op papier bestaande stikstofemissies.

We hopen dat het college onze bezwaarpunten serieus neemt en dit in het definitieve bestemmingsplan repareert en echte mitigerende maatregelen inbouwt om de schade die door de verhoogde stikstofdepositie en door de verhoogde recreatie aan de kwetsbare en beschermde duinnatuur wordt veroorzaakt, te beperken. Zodat we niet in langdurige procedures geraken.

Lees hier de Zienswijze.

Meer informatie?

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur