Zienswijze ingediend op concept Waterbeheerprogramma Rijnland

Zienswijze ingediend op concept Waterbeheerprogramma Rijnland

Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ‘Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027’ (WBP6) van Hoogheemraadschap Rijnland dat momenteel ter inzage ligt. De organisaties missen fundamentele keuzes in het plan op het vlak van bodemdaling, klimaatverandering en waterkwaliteit.

15 december 2021

Een andere kanttekening bij het ontwerpplan is dat een stappenplan ontbreekt, waarin per half jaar doelen worden geformuleerd, die niet vrijblijvend zijn.

De matig tot slechte toestand van de wateren in Rijnland nopen ons om nogmaals te benadrukken dat extra inspanning noodzakelijk is om de permanente influx van verontreiniging terug te dringen. Daarbij gaat het om verontreiniging door land- en tuinbouw en melkveehouderij (nitraten, fosfaten en gewasbeschermingsmiddelen), maar ook uit andere bronnen. Zonder zo’n extra inspanning op basis van concrete maatregelen en normen zal Rijnland niet in staat zijn om uiterlijk in 2027 de belangrijkste doelen van de Kaderrichtlijn Water te realiseren.

Bodemdaling en waterpeilbeheer
Tegengaan van bodemdaling valt onder de verantwoordelijkheid van een waterschap en wordt ook onderschreven door de eigen woorden dat bij het landschapstype ‘veen’ wordt opgemerkt dat in enkele gebieden de bodem zo snel daalt ‘dat een overgang naar andere vormen van landbouw noodzakelijk is’.

Wij bepleiten zo’n aanpak niet alleen in relatie tot het tegengaan van bodemdaling. De voordelen ervan betreffen ook het terugdringen van CO2-uitstoot, het verminderen van de uitspoeling van sulfaat en niet in de laatste plaats het verbeteren van de biodiversiteit in brede zin doordat natte veenbodems meer plaats bieden aan weidevogels en inheemse planten én het oppervlaktewater minder zwavel bevat.

In dit verband wordt in onze ogen in het concept ook te weinig aandacht besteed aan de N2000 gebieden op het grondgebied van Rijnland. Er wordt slechts gesproken over indien nodig aanvullende maatregelen, terwijl de ecologische toestand van deze gebieden onder grote druk staat. Ook voor Rijnland geldt de plicht zich optimaal in te zetten voor bescherming van deze gebieden en verbetering van biodiversiteit en waterkwaliteit.

Conclusie
We hebben het concept WBP6 van Rijnland beoordeeld aan de hand van de trefwoorden ambitie, urgentie, mate van concreetheid en de eigen rol van Rijnland. Onze conclusie is dat het voorliggende concept zeker ambitieus is en op tal van terreinen de goede richting aangeeft. Tegelijkertijd zien wij de urgentie om het watersysteem op orde te brengen met als doel een klimaatbestendig, schoon en duurzaam waterbeheer nog onvoldoende terug. Juist de omvang van de opgave waarvoor wij allen staan, vraagt van Rijnland een actievere, krachtigere en zelfstandigere opstelling.

Lees hier de volledige zienswijze.

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur