Zienswijze ingediend met vragen over vertrouwelijke ontwerpbeschikking DuPont de Nemours

Zienswijze ingediend met vragen over vertrouwelijke ontwerpbeschikking DuPont de Nemours

De NMZH heeft bij DCMR een zienswijze ingediend naar aanleiding van de ontwerpbeschikking voor het verlenen van een vergunning aan DuPont omdat wij ons zorgen maken over de ontbrekende milieu-informatie. Wij dringen aan op meer openbaarheid, transparantie en toelichting op een aantal punten uit de ontwerpbeschikking om deze goed te kunnen beoordelen. Zeker gezien de ervaringen met dit bedrijf uit het verleden. Ook omwonenden hebben hun bezorgdheid bij ons geuit.

4 augustus 2021

In de kennisgeving met de ontwerpbeschikking in het Provinciaal Blad nr. 4974 d.d. 25 juni 2021 blijken onder meer 7 relevante bijlagen vertrouwelijk verklaard. Hierdoor is het voor ons nauwelijks mogelijk te beoordelen welke beschikking nu precies voor wat afgegeven gaat worden.

Des te belangrijker omdat het hierbij gaat om een bedrijf dat heeft aangetoond niet te schromen voor illegale lozingen en het niet nakomen van vergunningsafspraken. Zelfs nog in het zeer recente verleden. Ook blinkt het bedrijf niet uit in transparantie richting de omgeving over het productieproces en de gebruikte stoffen en effecten hiervan op mens en milieu.

Daarbij vragen wij ons ook af of in de bestemmingsplanprocedure het verantwoordelijk college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad deze informatie wel heeft kunnen betrekken bij de besluitvorming. Zeker omdat ook risicoanalyses vertrouwelijk zijn gemaakt en voor het bestemmingsplan is dit relevante informatie.

Ook vragen wij ons af hoe is omgegaan met het recht op toegang tot milieu-informatie en het recht op inspraak in de milieu-informatie, zoals geregeld in het Verdrag van Aarhus. Tevens verwijzen wij naar de Wet openbaarheid van bestuur. In een van de bijlagen wordt hier wel bij stilgestaan, maar naar onze mening met een te beperkte uitleg. Waarbij ook het belang van het bedrijf telkenmale zwaarder lijkt te wegen dan het belang van de omgeving en het milieu.  Wij zijn van mening dat de Wet openbaarheid van bestuur ook hier van toepassing is en meer ruimte laat om informatie openbaar te houden.

Vergunningverlening staat of valt met vertrouwen. Wij verwachten van een Milieudienst als DCMR dat de belangen van mens en milieu goed worden afgewogen in balans met de belangen van de aanvrager. Door deze vertrouwelijkheidsclausule zo op te nemen komt dit ernstig onder druk. Omgevingsvergunningen worden voor onbepaalde tijd afgegeven. We hebben bij Chemours al gezien wat dit betekent en in welke onmogelijke positie overheidspartijen zich bevinden als door nieuwe en betere inzichten te ruime vergunningen moeten worden aangepast. Om maar niet te spreken hoe de belangen van omwonenden daarbij zijn gediend. Dit legt een duidelijke verantwoordelijkheid bij omgevingsdiensten zoals DCMR om transparant en voor iedereen navolgbaar tot vergunningverlening te komen.

Voor de volledige zienswijze: lees hier verder.

Meer informatie? Neem contact op met: