Weidevogels in zicht

Weidevogels in zicht

Weidevogels staan voor kwaliteit van grasland en meer natuur. In Zuid-Holland is open grasland een kenmerkend leefgebied, waardoor de provincie een bijzondere verantwoordelijkheid draagt voor weidevogels. De weidevogel kent echter al tientallen jaren een ernstige achteruitgang. Door middel van beleid en beheer wordt in samenwerkingsverband gewerkt aan de instandhouding en verbetering van weidevogelpopulaties in Zuid-Holland. Om ontwikkelingen van populaties bij te houden, dragen diverse partijen in Zuid-Holland bij aan monitoring van weidevogels. De monitoringsresultaten lijken echter een beperkt zicht te geven op de werkelijke situatie. Een mogelijke oorzaak is het ontbreken van essentiële informatie binnen monitoring.

1 april 2022

Door Fleur Berkhof, stagiair

Het onderzoek ‘Weidevogels in zicht’ vormt de eerste stap naar het ‘nieuwe’ monitoren, waarbij is onderzocht hoe het monitoren van weidevogels in Zuid-Holland verbeterd kan worden. Het doel is om volledigere informatie te verkrijgen uit monitoring, zodat resultaten een actueler beeld geven van de populatiestanden van weidevogels in Zuid-Holland dat dichter bij de werkelijkheid ligt.

Om tot een conclusie te komen, heb ik als eerst door middel van literatuuronderzoek het huidige monitoren van weidevogels in Zuid-Holland in kaart gebracht. Vervolgens ben ik met betrokken partijen in gesprek gegaan om te onderzoeken wat idealiter bekend is over de weidevogels, wat ontbreekt binnen het huidige monitoren om aan het ideaalbeeld te voldoen en waar prioriteiten liggen. Op basis van gesprekken en eigen inzichten zijn adviezen opgesteld met betrekking tot de eerste stappen in de praktijk.

Uit onderzoek blijkt dat verbetering in monitoring van weidevogels in Zuid-Holland vanuit twee kanten benaderd kan worden. Enerzijds gaat het om de te verkrijgen informatie over weidevogels en hun leefgebied. Anderzijds blijkt de kwaliteit binnen de uitvoering wellicht nog belangrijker, waarbij uniformiteit een veel benoemd onderwerp is. Beide aspecten zijn meegenomen in het uiteindelijke advies. Bij de implementatie is het van belang dat de draad met het verleden niet verloren gaat, daar waar trendlijnen zijn vastgesteld op basis van vaste manieren van monitoren door de jaren heen.

Ik vond mijn stageopdracht bij de NMZH erg uitdagend en leerzaam. Er was een fijne balans tussen aansturing en zelfstandig werken. Het NMZH-team heb ik als prettig ervaren en ondanks het vele thuiswerken, heb ik niet het gevoel gehad er alleen voor te staan. Ten slotte vind ik het heel mooi dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan de eerste stappen binnen de monitoring van weidevogels en hiermee indirect een steentje kon bijdragen aan de biodiversiteit in de provincie.

Lees het onderzoek.

Voor nadere informatie:

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie