Zuid-Holland heeft robuuste, klimaatbestendige waterhuishouding nodig

Zuid-Holland heeft robuuste, klimaatbestendige waterhuishouding nodig

Onlangs heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) de Conceptnota Peilbeheer opgesteld. Natuur- en milieu-organisaties, waaronder de NMZH, missen hierin een integrale visie op de problematiek. Meer specifiek vinden zij dat de koppeling tussen oppervlaktewaterbeheer en grondwaterbeheer ontbreekt. In hun aan HHR gerichte zienswijze doen zij concrete aanbevelingen, zoals bijvoorbeeld het vasthouden van wateroverschotten.

27 augustus 2020

De maatschappelijke opgaven op het gebied van natuur en milieu vragen om een integrale aanpak. Uitdagingen als bijvoorbeeld het reduceren van CO2, herstel van de biodiversiteit en klimaatadaptatie kunnen niet separaat worden aangepakt. Dat geldt ook voor de problematiek op het gebied van water, zoals de zoetwatervoorziening, waterveiligheid en het terugdringen van verzilting en bodemdaling. Dit betekent een grote opgave voor de waterschappen, die verantwoordelijk zijn voor het grondwater in het landelijke gebied.

Wateroverschotten vasthouden voor droge perioden
Onlangs heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) de Conceptnota Peilbeheer opgesteld. Een vijftal organisaties – te weten de NMZH, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, Het Zuid-Hollands Landschap en Landschap Noord-Holland – zijn van mening dat het HHR hierin onvoldoende de koppeling maakt tussen oppervlaktewaterbeheer en grondwaterbeheer. De organisaties betogen dat de inrichting van de waterhuishouding van Rijnland veel meer gericht moet zijn op het vasthouden van water gedurende het jaar. Wateroverschotten kunnen worden aangewend bij droogte. Dit is zowel in het belang van de natuur als van de landbouw. Enerzijds kan dit worden gerealiseerd door het inrichten van klimaatbuffers, anderzijds moet veel kritischer worden bezien wanneer het instellen van lage winterpeilen nog nodig is. Hiermee wordt immers kostbaar en schoon water afgevoerd. Het is van belang dat de uitvoering van het peilbeheer gericht is op het zo lang mogelijk vasthouden van het regenwater. De droogte is door het ver uitzakken van het grondwater ook de oorzaak van een versnelde bodemdaling. Een ander punt van zorg, waarover de organisaties zich in de brief uitspreken, is het inlaten van gebiedsvreemd water. Dit brengt risico’s met zich mee ten aanzien van de vervuiling van het oppervlaktewater met Zeer Zorgwekkende Stoffen.

De conclusie: Zuid-Holland heeft robuuste, klimaatbestendige én zorgvuldige waterhuishouding nodig.

Lees hier de zienswijze

 

Meer informatie?

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur