Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad zet in op natuurinclusief bouwen

Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad zet in op natuurinclusief bouwen

In het akkoord dat gesloten is tussen het Rijk, de provincie Zuid-Holland en een aantal gemeenten over de verstedelijking in de Zuidelijke Randstad is opgenomen dat renovatie en nieuwbouw zo veel mogelijk natuurinclusief zullen zijn. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) is hier erg blij mee. Natuur beperkt zich namelijk niet tot de beschermde natuurgebieden.

5 december 2019

Het nemen van maatregelen voor natuur in de bebouwde omgeving is van groot belang voor soorten als de gierzwaluw huismus en vleermuizen. Bovendien maakt natuur dichtbij huis ook voor mensen de directe woonomgeving aantrekkelijker, gezonder en interessanter.

Verstedelijking

Er is een grote vraag naar meer woningen in de Zuidelijk Randstad. En om deze regio bereikbaar te houden, zijn bovendien investeringen in het OV en fietsinfrastructuur nodig. Daar komt nog bij dat er, naast wonen ook voldoende ruimte nodig is voor werken en de energietransitie. En de kwaliteit van de leefomgeving zal op orde moeten blijven door onder andere het behouden van voldoende groen. Dit zijn een hoop complexe opgaven die in dezelfde regio spelen. Over hoe hier invulling aan te geven, hebben het Rijk, de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Den Haag, Delft, Dordrecht, Leiden, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Zoetermeer en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag afspraken gemaakt. Zij willen bijvoorbeeld nieuwe woningen zo veel mogelijk binnen het bestaand stedelijk gebied realiseren in de buurt van hoogwaardig OV. Zo kunnen de open groene landschappen tussen de steden zo veel mogelijk gespaard worden en wordt duurzame mobiliteit gestimuleerd.

Natuurinclusief bouwen

In de afspraken tussen de overheden wordt benadrukt dat het belangrijk is om zaken als milieu, gezondheid en groen vanaf het begin in stedenbouwkundige ontwerpen mee te nemen en zo veel mogelijk natuurinclusief te bouwen. Bij natuurinclusief bouwen worden maatregelen genomen die een bijdrage leveren aan het versterken van de lokale biodiversiteit. Dit kan bijvoorbeeld door middel van maatregelen op, in of aan gebouwen zoals ingebouwde nestgelegenheid voor vogels of vleermuizen of groene daken. Maar ook door de omgeving van gebouwen groen in te richten en ecologische te beheren. Hier kunnen soorten als de egel of de merel en insectensoorten van profiteren. Omdat er in de komende jaren in Zuid-Holland veel gebouwd gaat worden, ligt er volgens de NMZH een grote kans om nu grootschalig in te zetten op natuurinclusief bouwen. Alles wat nu gebouwd gaat worden zal er voor langere tijd staan, dus van natuurinclusieve maatregelen die nu worden meegenomen kunnen dieren, planten én mensen lange tijd profiteren!

Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie