Veel gif in Nederlands water

Veel gif in Nederlands water

College toelating gewasbeschermingsmiddelen negeert Kaderrichtlijn Water De Nederlandse wateren zijn al jarenlang ernstig vervuild met resten van giftige bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater maar doen heel weinig tegen deze vervuiling. PAN Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland eisen daarom intrekking van de toelating van een paar gevaarlijke giftige stoffen. Zij hopen dat waterschappen dat voorbeeld zullen volgen.  

15 maart 2023

Milieuorganisaties eisen van het College voor de toelating gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) de toelating van gevaarlijke stoffen te beëindigen.
Het Ctgb laat nog steeds chemische bestrijdingsmiddelen toe, die al jarenlang de normen voor oppervlaktewater overschrijden. Zij negeert daarmee de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. Ook negeert zij dat de praktijk niet overeenkomt met de theorie.

Pesticide Action Network Netherlands en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland vragen in een brief aan het College voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de toelating in Nederland van alle gewasbeschermingsmiddelen op basis van de werkzame stoffen cypermethrin, abamectine en esfenvaleraat in te trekken.

Jarenlange ernstige overschrijdingen Kaderrichtlijn WaterDeze stoffen worden al jarenlang aangetroffen in oppervlaktewateren in Nederland, in hoeveelheden die de geldende milieukwaliteitsnormen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) ernstig overschrijden. Cyermethrin, abamectine en esfenvaleraat zijn insecticiden, die bij overschrijding van de milieukwaliteitsnormen het waterleven ernstig bedreigen. Daarmee is het ook schadelijk voor de natuur zoals ook beschreven in het Deltaplan Biodiversiteit.

Al jarenlang worden de KRW-normen en de minder strenge toelatingsnormen (toelatingscriteria) van het Ctgb voor cypermethrin, abamectine en esfenvaleraat voor oppervlaktewater tot zelfs meer dan 300 maal overschreden. De KRW-normen van deze drie stoffen zijn zo laag, dat de laboratoria de stoffen pas kunnen aantonen bij een normoverschrijding van minstens 5 maal. De waarneembare KRW-norm overschrijdingen zijn dus het topje van de ijsberg.

Verplichting lidstaten/Ctgb bij normoverschrijdingenCypermethrin is een prioritaire stof en de landen van de EU moeten bij overschrijding van de KRW-normen maatregelen nemen gericht op stopzetting of geleidelijke beëindiging van lozingen, emissies en verliezen. Abamectine en esfenvaleraat zijn specifiek verontreinigende stoffen, die in Nederland in grote rivieren en regionale wateren een probleem kunnen vormen. Bij het niet behalen van de KRW-doelstellingen, moet de emissie van specifiek verontreinigende stoffen progressief worden stopgezet of geleidelijk beëindigd.

Volgens de wetgeving betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen is een lidstaat verplicht om een toelating in te trekken of te wijzigen wanneer hij concludeert dat het mogelijk is dat de doelstellingen zoals bepaald in de KRW niet kunnen worden verwezenlijkt. In Nederland is het Ctgb de enige autoriteit die deze bevoegdheid heeft.  Zij past die bevoegdheid tot nu toe nooit toe.

Intrekking van toelatingen hard nodig
Het is bekend dat Nederland nog heel veel zal moeten doen om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water in 2027 te halen. De milieuorganisaties menen dat intrekking van de toelatingen daarom nodig is.

Daarom vragen de milieuorganisaties het Ctgb om de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op basis van cypermethrin, abamectine en van esfenvaleraat in te trekken.

Lees hier het verzoek van PAN en de NMZH

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur