Uitgangspunten voor luchtruimherziening zijn nog te vaag

26 september 2019

Uitgangspunten voor luchtruimherziening zijn nog te vaag

Het overheidsbeleid voor de luchtvaart wordt vernieuwd. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterwaterstaat (I&W) pakt deze vernieuwing aan door middel van het opstellen van een nieuwe luchtvaartnota en door de herziening van het luchtruim.

Voor de luchtruimherziening is er onlangs een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd. In dit document wordt beschreven welke varianten die er zijn voor de luchtruimherziening er in een milieueffectrapport (MER) onderzocht gaan worden en welke milieueffecten onderzocht zullen gaan worden. In een zienswijze op deze NRD geeft de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) samen met Natuur- en Vogelwacht Rotta en de Midden-Delfland Vereniging aan dat de NRD op veel fronten nog erg onduidelijk is.

Groei luchtvaart niet acceptabel
Het ministerie geeft aan dat strategische keuzes over de ontwikkeling van de luchtvaart, zoals het wel of niet inzetten op groei, gemaakt gaan worden in de luchtvaartnota. Toch lijkt er in de luchtruimherziening al geanticipeerd te worden op het mogelijk maken van groei. Eén van de doelen van de luchtruimherziening betreft namelijk het vergroten van de capaciteit van het luchtruim. Een grotere capaciteit betekent meer ruimte voor meer vliegbeweging waarmee groei van de luchtvaart dus gefaciliteerd kan worden. In onze zienswijze wijzen de organisaties erop dat groei van de luchtvaart niet acceptabel is vanwege de forse uitstoot van CO2, stikstof en ultrafijnstof en geluidsoverlast door het luchtverkeer. Dit leidt in de huidige situatie al tot problemen op het gebied van klimaat, natuur en gezondheid.

Effecten moeten duidelijk worden
In de NRD geeft de minister aan dat in het MER verschillende varianten van de indeling van het luchtruim onderzocht gaan worden. Daarbij wordt echter aangegeven dat deze effecten worden weergegeven in de vorm van een beschrijving van de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de omvang van de effecten. Dit is echter veel te vaag: een milieueffectrapport moet inzicht bieden in de omvang van milieueffecten om een weloverwogen keuze te kunnen maken en niet slechts beschrijven in hoeverre er sturingsmogelijkheden zijn. Dit is des te meer van belang omdat handhaving bij de luchtvaart nogal eens tekort schiet. Daarom komen mogelijkheden om te sturen op papier niet per definitie overeen met wat er in de praktijk gebeurt.

Lees hier de zienswijze

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie