Tracébesluit Blankenburgtunnel ondertekend door minister

6 april 2016

Tracébesluit Blankenburgtunnel ondertekend door minister

Minister Schultz van Haegen heeft op 28 maart 2016 het Tracébesluit Blankenburgverbinding ondertekend. Vandaag ligt dit besluit voor zes weken ter inzage voor burgers en organisaties en kan iedereen die vorig jaar een zienswijze heeft ingediend tegen het Ontwerp Tracébesluit in  beroep gaan tegen de plannen.

Massaal bezwaar tegen Ontwerp Tracébesluit

In oktober / november 2015 lag het Ontwerp Tracébesluit (OTB) ter inzage. Bewoners en betrokkenen hebben toen massaal bezwaar ingediend tegen deze plannen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Bijna 2.000 burgers lieten via een officiële zienswijze weten dat zij het onacceptabel vinden dat natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland door de zesbaanssnelweg worden aangetast, terwijl nut en noodzaak van het project discutabel zijn.

Deze kritiekpunten hebben Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) ook in een eigen zienswijze opgenomen die zij samen met andere natuur- en bewonersorganisaties indienden.

Betere inpassing is mogelijk

Als de weg er toch moet komen, dan moet deze volgens de bewoners en natuurorganisaties veel beter worden ingepast. Onderzoek van Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat dat ook kan: een volledige ondertunneling van de weg is mogelijk. Dit voortschrijdende inzicht heeft de minister echter niet benut om haar plannen aan te passen, waardoor de weg nu dwars door het beschermde natuurgebied de Rietputten loopt. Volgens de indieners van de zienswijzen is dit onacceptabel. Ook omdat de wet voorschrijft dat aantasting van beschermde natuur alleen mogelijk is wanneer er echt geen alternatieven zijn.

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu zal een dezer dagen iedereen die een zienswijze heeft ingediend via de mail persoonlijk informeren over de verdere procedure.

Lees meer