Resultaten MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag bieden kansen

7 september 2017

Resultaten MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag bieden kansen

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) is positief over de resultaten van het MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag dat gisteren gepubliceerd is. In het onderzoek is nagegaan hoe de metropolitaanse samenhang en de prestatie van het gebied rond Rotterdam en Den Haag verbeterd kunnen worden. De NMZH is blij dat hier echt integraal naar gekeken is en bereikbaarheid niet als doel op zich, maar als een middel is beschouwd. Daardoor zijn het belang van een goede leefkwaliteit en kwalitatief hoogwaardige en ecologisch veerkrachtige landschappen tussen de steden duidelijk terug te vinden in de conclusies van het onderzoek.

Vier deelambities

In het MIRT onderzoek stonden vier deelambities centraal:

  • Het versterken van het ruimtelijk economisch vestigingsklimaat;
  • Het vergroten van een aantrekkelijk leefmilieu;
  • Het vergroten van kansen voor mensen;
  • Het vergroten van een aantrekkelijk vervoerssysteem.

Aan de hand van deze deelambities is gezocht naar oplossingen die hier het beste aan bijdragen. Een belangrijk aspect daarbij was de woningbouwopgave waar de regio voor staat. Op basis van het hoge groeiscenario is er in de komende decennia behoefte aan 200.000 nieuwe woningen waarvoor nu nog geen plannen gemaakt zijn en waarover dus nog keuzes gemaakt moeten worden. De locatie waar deze woningen gerealiseerd worden, is van grote invloed op de bereikbaarheid van de regio maar ook op de andere deelambities. Uit het MIRT onderzoek komt naar voren dat deze woningbouwopgave het beste ingevuld kan worden door in te zetten op stedelijke verdichting langs hoogwaardig openbaar vervoer.

Open landschappen

Door nieuwe woningen te concentreren in de stad en het bestaande bebouwde gebied, kunnen de landschappen tussen de steden gespaard blijven. Het open houden van de groene gebieden wordt dan ook benoemd als een concreet ontwikkelprincipe. Tegelijkertijd kunnen de landschappen beter verbonden worden met de groenstructuren uit de stad. De NMZH is voorstander van dit soort ‘groene vingers’ vanuit het landschap naar de stad. Om een eventuele hiermee gepaard gaande toename van de recreatiedruk op te kunnen vangen, is het wel belangrijk dat de ecologische veerkracht van de landschappen vergroot wordt en versnippering wordt tegengagaan. Ook dit wordt benoemd in de conclusies van het MIRT onderzoek.

Leefkwaliteit binnen de stad

De leefkwaliteit binnen de stad krijgt in het onderzoek eveneens de nodige aandacht. Zo wordt bijvoorbeeld geconcludeerd dat binnensteden autoluwer zouden moeten worden gemaakt om de verblijfskwaliteit te vergroten. Ook hier kan de NMZH zich goed in vinden. Bovendien is de NMZH blij dat in de onderzoeksconclusies een prominente rol aan de fiets als vervoermiddel wordt toegedicht.

Integrale aanpak en open werkwijze

De NMZH is erg positief over de integrale werkwijze die in het MIRT onderzoek is gehanteerd. Door verschillende ruimtelijke opgaven in samenhang met elkaar te bezien, wordt voorkomen dat een oplossing voor het ene probleem een ander probleem juist vergroot. Deze integrale aanpak kwam ook goed van de grond doordat in het onderzoek veel ruimte werd geboden aan de inbreng en participatie van overheden, deskundigen en belanghebbend. Zo werden de geïdentificeerde opgaven en voorstellen voor oplossingen vanuit meerdere invalshoeken onder de loep genomen. De NMZH heeft zelf ook een actieve bijdrage geleverd aan het MIRT onderzoek.

Vervolg

De conclusies van het MIRT onderzoek vormen een belangrijke bouwsteen voor een programma dat gericht is op de bereikbaarheid in het gebied rond Rotterdam en Den Haag en waar momenteel aan gewerkt wordt. De NMZH zal deze ontwikkelingen blijven volgen en benadrukt, in lijn met de conclusies van het MIRT onderzoek, dat het belangrijk is dat de integrale aanpak bij de keuzes voor concrete maatregelen niet verloren mag gaan.

Het eindrapport van het MIRT onderzoek is hier te vinden.

Kruidenrijk gras