Reactie op Strategie Vitale Veenweiden Zuid-Holland

Reactie op Strategie Vitale Veenweiden Zuid-Holland

Om de veenweidegebieden in Zuid-Holland toekomstbestendig te maken, wordt binnen het provinciale Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) gekeken naar de verschillende opgaven voor het gebied. De NMZH hebben samen met Natuurmonumenten en Stichting het Zuid-Hollands Landschap een schriftelijke reactie verzonden waarin we onder meer pleiten we voor een goede basiskwaliteit natuur (bodem- en water) als randvoorwaarde voor alle toekomstige economische ontwikkelingen en mogelijkheden in de veenweidegebieden.

16 februari 2023

De organisaties schrijven onder meer dat voor een nieuwe balans tussen natuur, landbouw en samenleving naar de lange termijn moet worden gekeken. Hierbij is hervernatting van veengronden een belangrijke sleutel voor de toekomst. Dit vraagt om het ontwikkelen van andere vormen van productie zoals lisdodde voor veevoer, veenmos voor kweekgrond en herontwikkeling van Nederlandse rietteelt. Water en bodem zijn sturend en maatgevend in wat er kan.

Méér natuur kan in het veenweidegebied juist een oplossing bieden, ook bedrijfseconomisch. Meer natuur houdt water vast, voorkomt CO2-uitstoot en verdroging, levert meer biodiversiteit op en maakt de veenweidegebieden nog aantrekkelijker voor recreatie. Wanneer boeren die hieraan meewerken een goede prijs ontvangen, wordt het ook bedrijfsmatig interessant.

Remmen van bodemdaling is een goede eerste stap, we missen perspectief op meer structurele oplossingen, waarmee we wel de goede kant op gaan lopen op locaties: bodemstijging en actieve koolstofvastlegging.
Ook gaat de focus op stikstof en CO2 voorbij aan de aanpak van methaan, eveneens noodzakelijk en waarmee snellere resultaten te behalen zijn dan de reductie van CO2.

Schoon zoetwater beschikbaar houden

Het gebiedsvreemde water wat nu in tijden van droogte wordt ingelaten uit o.a. de boezem en grote rivieren is vervuild met PFAS stoffen. Deze niet of nauwelijks afbreekbare stoffen blijven zo achter in de polders, in de sloot, de bodem en het grondwater en bouwen door de jaren heen een achtergrondwaarde die je niet in een veenweide en voedselproductiegebied wil hebben. Daarom is de beschikbaarheid van gebiedseigen water en het langer vasthouden van gebiedseigen water zo belangrijk. Voor het waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer zullen betere afspraken moeten worden gemaakt met de waterschappen.

Betere aansluiting op Aanvalsplan Grutto en Actieplan Boerenlandvogels.

In de strategie komt de koppeling met het aanvalsplan Grutto en de Uitvoeringsagenda van het Actieplan Boerenlandvogels onvoldoende naar voren. De huidige aanpak binnen het aanvalsplan Grutto, gekoppeld aan de mogelijkheden voor verdienmodellen in de Zuid-Hollandse veenweidegebieden, wordt zo een gemiste kans. Daarnaast zal vanuit de veenweidestrategie ook een bijdrage geleverd moeten worden aan natuurherstel en ontwikkeling en het verbeteren van habitat voor de boerenlandvogels in het veenweidegebied. Uitgangspunt van de veenweidestrategie moet een natuurinclusieve ontwikkeling zijn.

Lees de complete reactie

Tags:

Voor meer informatie neem je contact op met: