‘Durf scherpe keuzes te maken bij de inrichting van onze leefomgeving’

‘Durf scherpe keuzes te maken bij de inrichting van onze leefomgeving’

De Tweede Kamer buigt zich over de zogeheten Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In de NOVI worden prioriteiten voor de inrichting van Nederland geschetst en is beschreven hoe keuzes in de uitvoering hiervan tot stand moeten komen. De natuur- en landschapsorganisaties (Landschappen NL, Stichting Natuur en Milieu, Vogelbescherming, Milieudefensie, Wereld Natuur fonds, Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, IUCN NL) zijn positief over het conceptplan en geven in een reactie hun visie.

1 oktober 2020

De druk op de fysieke leefomgeving wordt steeds groter. Daarom is het goed dat het Rijk meer sturing gaat geven aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. Dit vraagt om scherpe keuzes. Die worden in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) nog niet altijd gemaakt. Daarom hebben de natuur- en landschapsorganisaties een gezamenlijke reactie ingestuurd met voorstellen om de NOVI op onderdelen aan te scherpen of om mee te nemen in het vervolgproces.

Aanbevelingen en suggesties op onderdelen van de NOVI
Wij hebben op verschillende onderdelen aanbevelingen en suggesties gedaan. In de NOVI wordt bijvoorbeeld het herstel van biodiversiteit als een van de belangrijke opgaven voor de komende jaren benoemd. Daar zijn wij blij mee, maar de uitwerking en nadere invulling ervan is naar ons idee te smal. Onze aanbeveling is om aan te sluiten bij het principe van de basiskwaliteit van natuur (zie Programma Natuur). Hierbij wordt gestreefd naar de juiste milieufactoren, inrichting en beheer voor een basiskwaliteit van natuur. Dat kan een antwoord zijn op veel uitdagingen die benoemd zijn in de NOVI.

Daarnaast erkent de NOVI dat de energietransitie een grote opgaaf is die een enorme impact kan hebben op de ruimtelijke ordening van Nederland.  In onze reactie geven wij een aantal suggesties hoe het Rijk meer sturing kan geven aan de afweging op landelijk niveau als het gaat om de ruimtelijke inpassing. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk het hanteren van de Zonneladder te borgen bij de keuze voor zonne-energielocaties. Maar ook zou ervoor gezorgd moeten worden dat de effecten op natuur, milieu en beschermde landschappen goed in kaart gebracht worden voordat de selectie van windenergiegebieden plaatsvindt.

Ook op andere onderdelen zoals mobiliteit, luchtvaart, veenweiden en de Noordzee werd nog input gegeven. En wij hopen op korte termijn meer duidelijkheid te krijgen over de monitoring en evaluatie zoals dit nu gepland is. Hoe kunnen besluitvormingstafels beter worden verbonden om de ambities van de NOVI dichterbij te brengen en spanning tussen de verschillende onderdelen te verminderen? Of koppelkansen te pakken. Kunnen eerder vastgestelde nationale programma’s nog worden doorgelicht of zijn daar nog aanpassingen in nodig?

Rol natuur- en landschapsorganisaties
Tot slot hebben de natuur- en landschapsorganisaties aangegeven verdere afspraken met het Rijk te willen maken over onze inzet en betrokkenheid, bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijke NOVI-agenda. Dit zou voor veel partijen helderheid verschaffen en daarnaast biedt deze samenwerking kansen die wij graag samen met het Rijk verzilveren.

Download de gehele reactie van de natuur- en landschapsorganisaties op de NOVI

 

 

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur