Participatietraject Rotterdam The Hague Airport afgerond

Participatietraject Rotterdam The Hague Airport afgerond

Rotterdam The Hague Airport initieerde met belanghebbenden uit de omgeving van de regionale luchthaven een participatietraject in opmaat naar een nieuw Luchthavenbesluit. Onder leiding van onafhankelijke procesbegeleiding hebben de deelnemers de afgelopen twee jaar met elkaar een intensieve dialoog gevoerd over het toekomstig gebruik van de luchthaven, het vliegverkeer en de impact in de regio. Met het eindproduct is geprobeerd de verschillende belangen en wensen inzichtelijk te maken. Voor RTHA kan het nu de basis vormen in haar officiële aanvraag bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

17 november 2022

Het Eindproduct van het participatieproces is terug te vinden via deze link: Participatietraject Rotterdam The Hague Airport afgerond – Participatietraject RTHA Luchthavenbesluit

Tijdens het Participatieproces voor het nieuw aan te vragen Luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, mede namens Natuurmonumenten, Rotta, Midden-Delfland Vereniging, Natuur- en Milieubescherming Pijnacker en de gemeenten Midden-Delfland en Delft, zitting gehad in de centrale werkgroep.

De volgende belangen zijn tijdens het participatietraject behartigd:

 • Belang van stimuleren leefomgeving ecosysteem (mens, dier en natuur).
 • Verminderen impact vliegverkeer op ecosysteem (natuur- en recreatiegebieden waaronder het Bijzonder Provinciale Landschap van Midden-Delfland, inclusief stiltegebied).
 • Respecteren van de status van de aanwezige provinciale stiltegebieden.
 • Op een duurzame manier omgaan met faunabeheer.
 • Verduurzamen van vastgoed, infrastructuur en (vlieg)operatie.
 • De kwaliteit van de leefomgeving.
 • Sturing op maximale verduurzaming in alle business processen van RTHA met oog voor natuur en landschap.

Op basis van deze belangen is er een reflectie het Eindproduct van het participatieproces gegeven. Deze reflectie bestaat uit de volgende categorieën:

Positievluchten
Voor het terugdringen van vliegbewegingen, geluidsemissie en emissie van schadelijke stoffen, die de luchtvaart met zich meebrengt, pleiten wij voor een maximale reductie van positievluchten. Hiermee kan er geen harde nachtsluiting van de luchthaven worden afgedongen. Wanneer een vliegtuig door bijzondere omstandigheden is vertraagd, moet deze in de gelegenheid worden gesteld te kunnen landen op RTHA. Hiermee wordt onnodig doorvliegen naar een andere landelijke luchthaven en daarmee een positievlucht in de vroege ochtend naar RTHA voorkomen.

Nachtregime business aviation en overig verkeer (plezier luchtvaart)
Om nachtelijke verstoring van mens en dier te voorkomen is het dringende verzoek om ten alle tijden de nachtvluchten tot een minimum te beperken en dit ook helder op te nemen in het LHB.

Mogelijkheid starten in één richting
Om hinder te reduceren in het eerste uur van de dag wordt in het EPP voorgesteld te onderzoeken om uitsluitend te starten vanuit één richting. Zoals aangegeven is nog niet duidelijk of deze optie mogelijk tot meer of minder hinder zal leiden. Punten van aandacht omtrent dit onderzoek:

 • Het toepassen van deze maatregelen komt in ieder geval niet ten goede van de voorspelbaarheid die zo wenselijk is vanuit de omliggende natuur;
 • Het uitgangpunt zou moeten zijn dat de maatregel geen hinder oplevert voor mens en natuur;
 • Er mag geen sprake zijn van concurrentie tussen natuur en bevolking, wat goed is voor de bevolking is goed voor de natuur en vice versa;
 • Starten op koers zou het uitgangspunt moeten zijn. Hiermee worden ongewenste bewegingen in de lucht en hiermee onnodig extra (geluids)overlast voorkomen.

Gezien bovenstaande punten verzoeken wij RTHA de mogelijkheid tot starten in één richting niet mogelijk te maken.

Krimp en groei
“Groene groei” bestaat niet, hier is geen wetenschappelijke basis voor. Het gevolg is dat de milieuwinst die wordt geboekt grotendeels ongedaan gemaakt wordt doordat er (in de economie meer geconsumeerd) en in deze situatie meer wordt gevlogen. Dit mechanisme heet de Jevons-paradox waardoor de noodzakelijke duurzaamheid en milieukwaliteit niet wordt gehaald.

Wij zetten dan ook duidelijk onze vraagtekens bij het aantal vluchten dat, volgens het rapport van Adecs, kan groeien in deze gebruiksruimte. Hierbij dan ook het nadrukkelijke verzoek in het LHB een kritische vertaling te maken en hierin de volgende zaken goed mee te nemen:

 • Reductie van uitstoot emissies (CO, NOx, fijn stof);
 • De impact van vliegbewegingen op het stress hormoon van mens en dier;
 • Aanbrengen extra handhavingspunten in natuur- en recreatiegebieden;
 • Om invulling geven aan het verbeteren van de leefkwaliteit en gezondheid kan er alleen maar sprake zijn van krimp van de luchtvaartsector;
 • Reductie van geluid en emissies teruggeven aan mens en natuur;
 • Het beter in kaart brengen van het totale spectrum fijnstof.

Lees onze reflectie hier.

 

 

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur