Oproep aan de provincie Zuid-Holland: Kies voor een duurzaam perspectief voor boeren via het Nationaal Strategisch Plan (GLB)

Oproep aan de provincie Zuid-Holland: Kies voor een duurzaam perspectief voor boeren via het Nationaal Strategisch Plan (GLB)

Op 11 oktober hebben Natuurmonumenten, Stichting het Zuid-Hollands Landschap en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland een brief gestuurd aan de Provincie Zuid-Holland over de manier waarop het geld van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zal worden besteed via het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Door een minimale overheveling van 30% van pijler 1 naar pijler 2 in het NSP zorgen we ervoor dat de doelen op het gebied van water, bodem, klimaat en biodiversiteit behaald worden en dat er een duurzaam perspectief wordt geboden voor boeren. Op die manier kan de provincie Zuid-Holland haar ambities voor een verduurzaming van de landbouw uit de hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw, ook behalen.

16 oktober 2021

De organisaties reageren daarmee op onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) naar drie verschillende beleidsvarianten voor het Nederlandse NSP. De WUR komt tot de conclusie dat alleen in twee van de drie onderzochte varianten het NSP voldoet aan de gestelde internationale en nationale doelen inzake klimaat, natuur en water. Bij de andere variant worden deze doelen niet behaald en moeten met additioneel beleid en budget de negatieve effecten gecompenseerd worden. De derde variant komt echter overeen met de in juni gepubliceerde publieksversie van het NSP. Deze versie moet dus aangescherpt worden om te voldoen aan de bestuurlijke afspraken tussen het ministerie en provincies.

De WUR adviseert de GLB-middelen gebiedsgericht in te zetten en minimaal 30 procent van het beschikbare budget uit Pijler 1, inkomenssteun, over te hevelen naar Pijler 2 voor plattelandsontwikkeling. Om zo onder meer effectief gebruik te maken van de ‘Bergboerenregeling’, waarmee boeren in veenweidegebieden volledig gecompenseerd kunnen worden voor peilverhoging en ook boeren in overgangsgebieden volledig gecompenseerd kunnen worden voor extensivering. Daarmee krijgt dus ook het zo noodzakelijke brongerichte stikstofbeleid kracht. De jaarlijkse GLB-gelden van bijna 800 miljoen euro in combinatie met voorgenoemde maatregelen moeten tevens een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de waterdoelen voor 2027, vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water.

Wij begrijpen dat enkele provincies denken dat er slecht 15% overheveling gewenst is en dat de conditionaliteit zo beperkt mogelijk moet zijn, omdat het anders ten koste gaat van het aantal boeren dat landelijk zal deelnemen. We constateren echter dat deze afweging voor Zuid-Holland zal leiden tot een minder doelmatige besteding van EU middelen, terwijl juist het GLB met bijna 800 miljoen euro per jaar een zeer belangrijk instrument is om de landbouwtransitie te ondersteunen en boeren een duurzaam perspectief te bieden.

Lees meer in het Position Paper van acht natuur- en milieuorganisaties over het NSP.

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie