NMZH spreekt in bij Provinciale Staten over module Ruimte en Wonen

NMZH spreekt in bij Provinciale Staten over module Ruimte en Wonen

NMZH spreekt in bij Provinciale Staten over module Ruimte en Wonen

Op woensdag 12 oktober heeft de NMZH ingesproken tijdens de vergadering van Provinciale Staten om een drietal punten te benadrukken rondom de voorgenomen wijziging van het Omgevingsbeleid. In de aanpassingen van de module Ruimte en Wonen is een integrale aanpak van het omgevingsbeleid opgenomen waarbij rekening wordt gehouden met de grotere (transitie)opgaven voor natuur/stikstof, water/bodem, landbouw en klimaat.  Onze zorgen gaan over de wijze waarop de diverse belangen worden afgewogen.

13 oktober 2022

3 hectaren kaart 

Als het gaat om stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare buiten bestaand stads- en dorpsgebied vinden wij dat het belang van natuur zwaarder moet meewegen. De NMZH is van mening dat de opgaven primair binnenstedelijk aangepakt moeten worden, door klimaatadaptief te bouwen. Rekening houdend met de druk op de stedelijke omgeving en in balans met een vitaal platteland én het herstel van de biodiversiteit. Wij zijn en blijven uiterst kritisch op ontwikkelingen die niet binnen de bestaande bebouwing gerealiseerd kunnen worden. 

 

Transitie landelijk gebied 

In het landelijk gebied komen meerdere transities en urgente opgaven samen, zoals opgaven rond het verbeteren van de natuurdoelen en waterkwaliteit, voor stikstofreductie, klimaatadaptatie en -mitigatie, bodemdaling en het realiseren van de energietransitie. Het aanwijzen van Transitiegebieden biedt daartoe mogelijkheden. Echter, wij vinden het van belang dat hiervoor duidelijkere spelregels komen en dat Provinciale Staten vinger aan de pols houdt bij deze ontwikkelingen. Dit kan wanneer de voortgang in PS wordt besproken en als zij ook een rol speelt in de vaststelling van Transitiegebiedsplannen.  

Ook hebben we gevraagd naar de manier waarop de Transitiegebieden zich tot het actualiseren van de bestaande bestemmingsplannen verhouden en tot de daadwerkelijke ingangsdatum van de omgevingswet.  

 

Recreatie 

De behoefte aan recreatie dicht bij huis wordt steeds groter, daarom is het van belang om aan die behoefte tegemoet te komen en wandel- en fietspaden te ontwikkelen. Dit betekent dat daardoor meer druk ontstaat op de omliggende natuurgebieden. Om die reden vindt de NMZH aanvullend beleid en oplossingen voor overlast broodnodig om een goede balans te vinden tussen toegankelijkheid van de omgeving, beleving en de draagkracht van de natuur.  

Profiel Mellanie Vellekoop

Mellanie Vellekoop

Regisseur Duurzame Landbouw & Voedsel