NMZH spreekt in bij Provinciale Staten over module Energietransitie

NMZH spreekt in bij Provinciale Staten over module Energietransitie

Op vrijdag 11 november heeft de NMZH ingesproken tijdens de vergadering van Provinciale Staten om een drietal punten te benadrukken rondom de voorgenomen wijziging van het Omgevingsbeleid. De aanpassingen in het omgevingsbeleid zijn noodzakelijk om de toekomst van windenergie, zonne-energie, duurzame warmte, lokaal eigendom, energie-infrastructuur en industrie in het landschap van Zuid-Holland vorm te geven. Al onze punten zijn erop gericht om met snelheid een evenwichtige en gedragen energietransitie tot stand te brengen.

18 november 2022

Snelheid in proces en zorgvuldige ruimtelijke ordening

Ten eerste, de energietransitie moet sneller gaan dan wat we nu aan het doen zijn. We hebben maar weinig tijd om het tij te keren, en het tempo ligt veel te laag in verhouding tot de urgentie. Recentelijk is er na tien jaar voorbereidingen een windlocatie afgevallen doordat deze niet goed in het bestemmingsplan was opgenomen. De les hieruit is dat de energietransitie beter ruimtelijk moet worden verankerd. Een vergunning is boterzacht; windlocaties moeten in een bestemmingsplan worden opgenomen en dat moet versneld gebeuren, want er is geen tijd om daar jaren over te doen. De Provincie moet hier een meer expliciete en sturende rol in spelen.

Energie-efficiënt systeem

Ten tweede, en hierop aansluitend, is de verhouding wind en zon in de plannen zoals die er nu liggen naar onze mening nog steeds niet goed. Netbeheerders hebben al lang geleden aangegeven dat een optimale verhouding tussen zon en wind essentieel is om een energie-efficiënt systeem te maken voor de toekomst. Bepaalde plannen kunnen simpelweg technisch niet, of gaan niet goed werken. Hier wordt naar onze mening te weinig mee gedaan. Het is belangrijk om het totale systeem op orde te krijgen; dat is inclusief opslag en vraagsturing en met aandacht voor congestieproblemen. De Provincie moet hier een meer regisserende rol in pakken.

Versterk positie coöperaties

Ten derde, er moet een beleid komen om energiecoöperaties een volwaardige plek te geven in aanbestedingen en toekomstige uitvragen van gemeenten. Door burgers en bewoners meer te betrekken bij de energietransitie ontstaat meer draagvlak en ontstaan mogelijkheden voor financiële participatie. We maken ons nog steeds grote zorgen over de participatie in het RES-proces. Te veel inwoners zijn nauwelijks betrokken. Ook de nieuwe raadsleden zijn nog niet goed genoeg aangesloten om hun rol te kunnen spelen in het RES 2.0 proces. We vinden dat de provincie meer participatiekaders moet vaststellen en ook een rol moet pakken om gemeenten hier beter in mee te nemen. Daarnaast moeten gemeenten zorgdragen dat de gemeenteraad beter betrokken gaat worden.

Profiel Madeleine Braakman

Madeleine Braakman

Regisseur Klimaat en Energie