Nieuwsbrief Boerenlandvogels april 2024

Nieuwsbrief Boerenlandvogels april 2024

Twee keer per jaar verstuurt de Provincie Zuid-Holland een nieuwsbrief met een update over het Actieplan Boerenlandvogels. In de editie van 25 april 2024 kun je onder meer lezen over de inrichting van weidevogelgebieden, zoals de Zoetermeerse Meerpolder, Zuidpolder Delfgauw en over de Kwaliteitsimpuls Oudeland van Strijen. Ook is er aandacht voor het ANLb en verschillende onderzoeken om inzicht te krijgen in de factoren die invloed hebben op de weidevogelstand. Predatie komt aan bod via de Campagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’ en de faunabeheerplannen voor de vos en de kraai (in voorbereiding).  

25 april 2024

Het budget voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is in de provincie Zuid-Holland fors verhoogd. Alle 10 agrarische collectieven die actief zijn in Zuid-Holland hebben een aanvraag voor het ANLb ingediend. Tot 2028 wordt ieder jaar ongeveer €10 miljoen beschikbaar gesteld zodat deze collectieven overeenkomsten af kunnen sluiten met agrarische ondernemers om op hun percelen maatregelen te treffen voor de natuur.

Door het ANLb kunnen agrarische ondernemers onder andere extra aandacht besteden aan:

  • Het beschermen van weidevogelnesten en het vergroten van de overlevingskansen van kuikens door bijvoorbeeld later te maaien en het plasdras zetten van weilanden.
  • Het aanleggen van vogelakkers en het beheren van akkerranden en heggen en hagen.
  • Het onderhouden van landschapselementen zoals pestbosjes, hoogstamfruitboomgaarden of knotwilgen en van lijnvormige elementenslootkanten.
  • Het bevorderen van de waterkwaliteit, onder meer door het ecologisch schonen van sloten.

Onderzoeken wijzen uit: predatie en vegetatie doen ertoe

Binnen het Actieplan Boerenlandvogels wordt gewerkt aan het stoppen van de terugloop van het aantal weidevogels. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van deze terugloop, zijn de afgelopen jaren meerdere onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken richten zich met name op de overleving van de weidevogelkuikens. Er is namelijk bekend dat de achteruitgang van de weidevogels vooral komt doordat er te weinig kuikens groot worden. Twee belangrijke oorzaken van het niet groot worden van de kuikens zijn predatie en vegetatie.

Zo zijn broedparen gemonitord, is in 2023 in 4 gebieden onderzocht of verschillen in kuikenoverleving te relateren zijn aan grashoogte en samenstelling, predatiedruk en insectenaanbod. Dit onderzoek vond plaats in polder De Nesse, De Wilck, Westeinde en polder Vlist-westzijde.
In Hoeksche Waard en Oudeland van Strijen vond onderzoek naar nestsucces en kuikenoverleving plaats, was er een Inventarisatie weidevogels 1990 – 2021 Krimpenerwaard en is op andere locaties gekeken naar het effect van vernatting en onderzoek naar het inzaaien en doorzaaien van kruidenrijk grasland.

Meer over de onderzoeken lees je op de website van Provincie Zuid-Holland.

Boerenlandvogels Nieuwsbrief april lezen

Aanmelden voor de Boerenlandvogels Nieuwsbrief

 

Het Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland 2019-2027 is een samenwerking tussen provincie Zuid-Holland, de agrarische collectieven verenigd in BoerenNatuur Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, LTO Noord, de waterschappen Zuid-Holland, Hollands Particulier Grondbezit, Faunabeheereenheid Zuid-Holland, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de vrijwilligers vertegenwoordigd in De Groene Motor.

 

Voor nadere informatie:

Profiel Mellanie Vellekoop

Mellanie Vellekoop

Regisseur Duurzame Landbouw & Voedsel