Nieuwe aanvraagperiodes voor Natuur in de stad

Nieuwe aanvraagperiodes voor Natuur in de stad en plafond verhoogd

Vanaf 15 augustus tot en met 15 september en van 16 september tot en met 15 oktober 2022 kunnen aanvragen worden ingediend voor de subsidie Natuur in de stad. De regeling is voor particulieren en overheden die geld aanvragen voor maatregelen om het leefgebied van icoonsoorten in het stedelijk gebied te verbeteren. In totaal is €200.000 beschikbaar. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland ondersteunt provincie Zuid-Holland bij de uitvoering van de subsidieregeling.

27 juli 2022

De hoogte van de subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €10.000,- voor natuurlijke personen of rechtspersonen en €25.000,- voor publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals gemeenten. Dit was in de vorige aanvraagperiode €10.000 voor alle aanvragers, waardoor niet alle projecten konden worden ingediend.

Waarom deze regeling?

Natuur is van levensbelang, en vormt de basiswaarde van ons bestaan. Niet alleen natuur in de natuurgebieden, maar ook natuur om de hoek. Onze regio omvat een groot oppervlak aan stedelijk gebied. Dit vraagt om een andere, meer creatieve inrichting van onze groenblauwe leefomgeving. Maar ook om anders (samen) te werken en nieuwe oplossingen.

De provincie heeft 40 icoonsoorten benoemd. Dit zijn dier- en plantsoorten die kenmerkend zijn voor de natuur in onze provincie. Als het leefgebied van deze soorten op orde is, dan is dat een graadmeter voor de Zuid-Hollande natuur. Ook veel andere plant- en diersoorten profiteren mee van de maatregelen die worden getroffen voor de icoonsoorten.

Voorwaarden

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die het leefgebied van de icoonsoorten en Vogel- en Habitatrichtlijn soorten (VHR) verbeteren. De activiteiten zorgen voor een toename van inheemse plant- en diersoorten in de bebouwde kom van steden en dorpen in Zuid-Holland.

De aanvrager is de eigenaar van het terrein of heeft toestemming van de eigenaar voor de activiteiten.

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • De mate waarin de activiteit bijdraagt aan het leefgebied van de icoonsoorten of VHR-soorten in de stad of in het dorp
  • Het aantal VHR-soorten dat meeprofiteert van de activiteit
  • De mate waarin de activiteit realistisch, efficiënt en/of doelgericht is
  • De mate waarin de effectiviteit van de activiteit wordt gemonitord met betrekking tot de doelsoort
  • De mate waarin de activiteit wordt geïntegreerd op de planlocatie
  • De mate waarin voorzien wordt in het meerjarig beheer van de activiteit.

De activiteit start zo spoedig mogelijk na de subsidieverlening, maar uiterlijk voor 1 juli 2023. De realisatie van de activiteit moet voor 31 december 2023 gerealiseerd zijn.

De betreffende regelgeving en meer informatie over het aanvragen van de subsidie kun je vinden op de webpagina van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016.

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur