Maasvlakte-Noord aanlandingslocatie voor net op zee Hollandse Kust (zuid)

25 oktober 2016

Maasvlakte-Noord aanlandingslocatie voor net op zee Hollandse Kust (zuid)

Voor het net op zee Hollandse Kust (zuid) is als voorkeursalternatief Maasvlakte-Noord gekozen.
Dit maakte minister Kamp van Economische Zaken bekend. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en Stichting Duinbehoud zijn blij met de keuze. Eerder spraken de organisaties in een zienswijze ook hun voorkeur uit voor deze locatie. 

Het net op zee Hollandse Kust (zuid) bestaat uit een of twee platforms op zee met elk twee onderzeese elektriciteitskabels naar de kust; de ondergrondse landkabels; en een nieuw te realiseren transformatorstation. De door de toekomstige windparken opgewekte duurzame energie zal op het hoogspanningsnet aangesloten moeten worden. TenneT zal als netbeheerder op zee deze verbinding realiseren. De windparken Hollandse Kust (zuid) leveren een belangrijke bijdrage aan de doelen uit het Energieakkoord om in 2023 3450 MW extra windenergie op zee te realiseren.

Het tracéalternatief naar Maasvlakte-Noord, heeft politiek, bestuurlijk draagvlak en kan voldoen
aan de milieueisen zoals onderzocht in de Milieu Effect Rapportage (MER). Naast milieueffecten is
voor alle alternatieven gekeken naar de thema’s techniek, kosten en omgeving.. Op basis hiervan
en de voorkeur van de lokale overheden heeft minister Kamp gekozen voor tracéalternatief 2 naar
Maasvlakte-Noord voor het net op zee Hollandse Kust (zuid). Deze keuze draagt bij aan het tijdig
halen van de doelstellingen van windenergie op de Noordzee zoals afgesproken in het
Energieakkoord.

Voor eventuele toekomstige aansluitingen van gebieden voor windenergie op zee die in
aanmerking komen voor aansluiting op hoogspanningsstations Maasvlakte of Wateringen, zal
opnieuw een integrale afweging van alternatieven worden gemaakt.

De komende periode wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt in een voorbereidingsbesluit.

Lees meer

net-op-zee