NMZH en Duinbehoud kiezen voor natuur en duurzaamheid bij elektriciteitsnet op zee

10 maart 2016

NMZH en Duinbehoud kiezen voor natuur en duurzaamheid bij elektriciteitsnet op zee

Netbeheerder TenneT wil een net op zee realiseren dat zorgt voor de stroomverbinding van de windturbines van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) met het landelijke hoogspanningsnet. Het bestaat uit één of twee platforms op zee, met elk twee onderzeese elektriciteitskabels naar de kust. Vervolgens worden de landkabels via een transformatorstation op een bestaand hoogspanningsstation aangesloten. Als mogelijke aansluitlocaties worden Wateringen en de Maasvlakte2 onderzocht.

In een gezamenlijke zienswijze spreken Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en Stichting Duinbehoud hun voorkeur uit voor de locatie Maasvlakte 2, omdat daar mogelijkheden zijn om de wisselende toevoer van duurzame elektriciteit te koppelen aan een duurzame productie van basischemicaliën (ammoniak, methanol, waterstof).

Ook vragen de natuurorganisaties bij de uitwerking van de plannen rekening te houden met effecten op de bodem van de Noordzee en de Voordelta en de effecten op kwetsbare gebieden als Solleveld-Kapittelduinen, de Voordelta en Oostvoorne.

Lees meer