“Vergunning Wet natuurbescherming voor Brouwerseiland onmogelijk”

"Vergunning Wet natuurbescherming voor Brouwerseiland onmogelijk"

Zes natuurorganisaties zijn tegenstander van de bouw van Brouwerseiland, het omstreden plan waarbij 315 villa’s zouden worden gebouwd op de grens tussen Zeeland en Zuid-Holland. De belangrijkste reden is de toename van stikstofuitstoot. In een door hen ingediende zienswijze maken Natuurmonumenten, Zeeuwse Milieufederatie, Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland, Duinbehoud, Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee helder dat er bij de realisatie van Brouwerseiland zelfs nog veel meer stikstof uitgestoten zal worden dan is aangegeven in de vergunningsaanvraag.

16 september 2020

Het project Brouwerseiland leek met een gewonnen rechtszaak bij de Raad van State van tafel. Ook sprak in mei 2019 de gemeenteraad van Schouwen-Duivenland in een motie uit dat er geen draagvlak meer is voor het project. Maar ondanks alle bestuurlijke afspraken, de weerstand onder de bevolking en stevige gevolgen voor natuur en milieu, gaat Brouwerseiland BV haar plannen doorzetten.

Zes natuurorganisaties hebben op 14 september hun zienswijze bij de gemeente Schouwen-Duiveland  ingediend, met als doel het voorkomen van het verlenen van een vergunning Wet natuurbescherming. De belangrijkste reden is de toename van stikstofuitstoot. Extra stikstof beschadigt de vegetatie van de duingebieden van Schouwen en Goeree, en mogelijk ook die van de eilanden in de Grevelingen, allemaal beschermde Natura 2000-gebieden. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 3 augustus ook aangegeven dat ze voornemens zijn een dergelijke vergunning te weigeren. De reden hiervoor is eveneens een te hoge stikstofuitstoot tijdens de vier jaar durende bouw, en het naderhand in bedrijf zijn van dit zeer omvangrijke vakantiepark. Uit de bestudering van de rapporten die adviesbureaus de afgelopen vijftien maanden in opdracht van Brouwerseiland BV schreven, blijkt dat er zelfs nog veel meer stikstof uitgestoten zal worden dan is aangegeven in de vergunningsaanvraag.

Halve waarheden en droombeelden
Op het eerste gezicht lijken die rapporten, van gerenommeerde adviesbureau’s, kundig en indrukwekkend. Echter, bij nadere beschouwing blijken conclusies niet alleen op hele waarheden, maar ook op halve waarheden te berusten. Indien gebruik gemaakt wordt van de correcte gegevens, en de berekening op de juiste wijze uitgevoerd worden, voor bijvoorbeeld het zandtransport vanuit de Noordzee, het (vracht)autoverkeer van de bouwvakkers, en naderhand het autoverkeer van gebruikers van het park, zal de totale stikstof-uitstoot van dit project veel hoger uitkomen dan thans in de rapporten beweerd wordt.

Er wordt in de rapporten over Brouwerseiland een toekomstbeeld geschetst van een droom-vakantiepark met ‘zero emission’. Zo’n droomwereld zal mogelijk ooit een keer ten dele werkelijkheid worden. Maar, vergunningen voor een dergelijk omvangrijk bouwproject kunnen alleen gebaseerd zijn op actuele zekerheden en reële feiten. Het is dan ook uitgesloten dat een natuurvergunning voor dit project verleend kan worden.

Noordzeekust op veel plaatsen bedreigd
Brouwerseiland staat niet op zich. Het in 2017 opgestelde Kustpact dat de kwetsbare Noordzeekust zou moeten beschermen, wordt helaas steeds vaker gepasseerd. Ook in onder meer Schagen, Noordwijk en Den Haag worden we geconfronteerd met nieuwe grootschalige ontwikkelingen langs de kust. In een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spreken acht natuurorganisaties hun zorgen uit en vragen de minister ervoor te zorgen dat de kustgemeenten de afspraken in het Kustpact respecteren en zo nodig te zorgen voor handhaving.

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur