Herziening Omgevingsbeleid behoeft nog aanvullingen

Herziening Omgevingsbeleid behoeft nog aanvullingen

De NMZH is het niet helemaal eens met alle door de provincie voorgestelde wijzigingen in de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Zo laat zij in een gezamenlijke zienswijze samen met lokale natuurorganisaties weten dat het gebied ten zuiden van Schipluiden gedeeltelijk beschermd moeten blijven en moeten enkele grenscorrecties van het Natuurnetwerk Nederland worden heroverwogen. Daarnaast zouden de mogelijkheden om af te mogen wijken van de wettelijke bescherming van een aantal diersoorten, waaronder de smient, ingeperkt moeten worden.

5 maart 2020

Verzamelherziening Omgevingsbeleid

Door middel van een verzamelherziening van het Omgevingsbeleid wil de provincie Zuid-Holland een aantal relatief kleine beleidswijzigingen doorvoeren in de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Het gaat daarbij onder andere om kleine aanpassingen van de begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland en de belangrijke weidevogelgebieden. Ook wil de provincie de begrenzing van het Kroonjuweel Midden-Delfland wijzigen. In een zienswijze geeft de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland samen met 14 lokale natuur- en landschapsorganisaties aan, dat zij het met enkele van de voorgestelde wijzigingen niet eens zijn. Ook stellen zij een aantal aanvullende wijzigingen voor, die nu nog niet in de herziening zijn opgenomen.

Aanpassingen begrenzingen beschermde gebieden

Een deel van Midden-Delfland heeft de status van kroonjuweel, vanwege de hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarden. De provincie wil nu de begrenzing van dit beschermde gebied aanpassen door de Commandeurspolder hieraan toe te voegen, maar het gebied ten zuiden van Schipluiden hieruit te schrappen. De natuurorganisaties geven aan dat zij het met dit laatste niet eens zijn, omdat dit deels een gebied betreft dat van grote waarde is voor natuur en landschap. Ook kunnen zij zich niet in alle voorgestelde correcties van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland en de belangrijke weidevogelgebieden vinden. De reden is dat dit in sommige gevallen waardevolle landschapselementen betreft, zoals bermen van extensief gebruikte paden of slootkanten. Wel is het erg positief dat alle ruimtelijke reserveringen die eerder voor de natuur gemaakt werden, nu definitief toegevoegd worden aan het natuurnetwerk.

Aanvullingen soortenbescherming

Ook pleiten de natuurorganisaties ervoor om nog een aantal toevoegingen mee te nemen in de beleidsherziening. Zo roepen zij de provincie op om de smient van vrijstellingenlijst te schrappen. Voor soorten die op deze lijst staan kan makkelijker toestemming voor afschot worden gegeven. De populatie van de smient is niet gezond en kan door afschot verder in gevaar komen. De oproep tegen het afschot van de smient is door 4698 mensen onderschreven. Naast de smient roepen de organisaties ook op om de zilvermeeuw, hermelijn, bunzing, wezel, egel en knobbelzwaan beter te beschermen.

Lees hier de hele zienswijze van de NMZH en andere organisaties

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur