Grote opgaven Zuid-Hollands groen voor nieuwe provinciebestuur

16 januari 2019

Grote opgaven Zuid-Hollands groen voor nieuwe provinciebestuur

In de vandaag gepubliceerde Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving beschrijft de provincie Zuid-Holland voorstellen en maatregelen die bijdragen aan een leefbaar, mooi en soortenrijk Zuid-Holland.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Het Zuid-Hollands Landschap en IVN Natuureducatie zijn blij dat de provincie werk wil maken van het beschermen en versterken van populaties van kwetsbare soorten, het bevorderen van burgerparticipatie en vrijwilligersondersteuning, het verduurzamen van de landbouw en het realiseren van meer groen in deze drukke leefomgeving.

De natuurorganisaties onderschrijven dat de provincie voor grote opgaven staat die de komende jaren om soms ingrijpende maatregelen vragen. Het is aan de nieuwe bestuurders om dat waar te maken.

Kansen voor natuur

De natuurorganisaties zijn blij met de hoge ambities van de provincie om de natuur in Zuid-Holland te versterken. Ook legt de provincie verbinding met andere onderwerpen, zoals economie of onze gezondheid. Natuur en landschap zijn immers van onschatbare waarden en zeker niet alleen een kostenpost.

Eén van de gebieden waar verschillende opgaven samenkomen zijn de veenweidegebieden. Doordat in deze gebieden het waterpeil ten behoeve van de landbouw nu kunstmatig laag wordt gehouden, verdwijnt langzaam het veen en stoten deze gebieden momenteel veel CO2 uit. Als dit zo doorgaat, verliezen we uiteindelijk het veenweidelandschap dat zo typerend is voor deze provincie. Daarom zet de provincie in op vernatting, innovatieve vormen van landbouw en meer natuur. Met het verhogen van de grondwaterstand kunnen deze gebieden een grote bijdrage leveren aan de klimaatopgave, krijgen bloemen, insecten en weidevogels weer de ruimte en blijft het karakteristieke Hollandse veenlandschap duurzaam behouden. Dit kan hand in hand gaan met nieuwe vormen van landbouw. De koppeling tussen natuur en gezondheid biedt volgens de natuurorganisaties concrete mogelijkheden om in de leefbaarheid van Zuid-Holland te investeren wat een kerntaak van de provincie is.

Scherpe keuzes nodig

Het valt de natuurorganisaties op dat de provincie nog niet overal scherpe keuzes maakt, terwijl die wel nodig zullen zijn om de kwaliteit van de leefomgeving te versterken. Zo wil de provincie naast het versterken van biodiversiteit ook recreatie en toerisme bevorderen van de huidige en nieuwe inwoners (vanuit de substantiële woningbouwopgave).

Zuid-Holland bestaat voor slechts zes procent uit beschermde natuurgebieden, waardoor te hoge recreatiedruk in deze gebieden veel risico’s op verstoring van kwetsbare soorten met zich meebrengt. Het is volgens de natuurorganisaties daarom belangrijk dat het netwerk aan natuur- en recreatiegebieden uitbreidt om de toenemende recreatiebehoefte te kunnen opvangen. Op dat gebied ontbreekt nog een duidelijke visie van de provincie.

Ruimtelijke opgaven

Zoals in de Uitvoeringsagenda ook wordt benoemd, komen er grote ruimtelijke opgaven op Zuid-Holland af. Bijvoorbeeld de behoefte aan meer dan 200.000 nieuwe woningen en de behoefte aan ruimte voor windmolens en zonne-energie.

De natuurorganisaties vinden het van groot belang dat de provincie als hoeder van het landschap hierbij de regie pakt en kwetsbare landschappen beschermt. Het behouden van waardevolle landschappen, zoals de kust, Midden-Delfland en de veenweidegebieden rond Gouda, zijn van groot belang als tegenhanger van de stad, om de provincie leefbaar te houden. De bescherming van deze landschappen is nu nog niet optimaal geregeld.

De natuurorganisaties zouden graag zien dat de provincie in het Omgevingsbeleid vastlegt welke waardevolle landschappen onder geen beding aangetast mogen worden door bouwplannen.

Verkiezingen 2019

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor een nieuw provinciebestuur. De zorg voor natuur, recreatie en landschap ligt sinds een paar jaar bij de provincies, dus deze verkiezingen doen ertoe voor het groen in Zuid-Holland.

Het nieuwe provinciebestuur zal verder aan de slag gaan met de ambities die nu geformuleerd zijn. Dan zal er ook voldoende budget vrijgemaakt moeten worden om alle ambities waar te kunnen maken.

De natuurorganisaties kijken er naar uit om de komende jaren samen met de provincie verdere uitwerking te gaan geven aan de ambities en daarmee Zuid-Holland mooier, leefbaar en soortenrijker te maken.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie