Grootschalige woningbouw met nieuwe oeververbinding in Krimpenerwaard vormt bedreiging voor natuur en landschap

6 november 2018

Grootschalige woningbouw met nieuwe oeververbinding in Krimpenerwaard vormt bedreiging voor natuur en landschap

De plannen van de gemeente Krimpenerwaard om 200 ha woningbouw in het open en groene landschap te realiseren in combinatie met een nieuwe oeververbinding richting Rotterdam vormt een bedreiging voor natuur en landschap en is in strijd met het provinciale beleid. Dat stellen De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Zuid-Hollands Landschap en de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard in een brief aan de Provincie Zuid-Holland.

Zij vragen dan ook aan de provincie om deze plannen van de gemeente af te wijzen en daarmee een eind te maken aan een discussie over grootschalige woningbouw in het open landschap van de Krimpenerwaard.

MIRT onderzoek

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en is een programma van de rijksoverheid waarin wordt samengewerkt met decentrale overheden. De aanleg van een nieuwe oeververbinding in de Rotterdamse regio komt voort uit het MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag. Deze oeververbinding zou op meerdere locaties kunnen liggen en de locatie in de Krimpenerwaard zou alleen zinvol zijn als dit gepaard gaat met grootschalige woningbouw, vandaar dat de gemeente dit mogelijk wil maken. In het MIRT onderzoek wordt echter ook geconcludeerd dat verstedelijking vooral in de stad geconcentreerd zou moeten worden en dat de groene gebieden open moeten blijven. De plannen van de gemeente Krimpenerwaard zijn zodoende niet in lijn met de conclusies van het MIRT onderzoek.

Provinciaal beleid

Ook het beleid van de provincie Zuid-Holland is niet gericht op het realiseren van nieuwe, grootschalige woningbouwlocaties in het buitengebied. In diverse beleidsdocumenten benadrukt de provincie juist de belangrijke waarde van open en groene landschappen zoals de Krimpenerwaard als groene longen van de stad. Naast de waarde die zij hebben voor natuur en landschap zijn deze groene longen ook van cruciaal belang voor het vestigingsklimaat. De verstedelijkingstrategie van de provincie is dan ook gericht op realisatie van de woningbouwopgave binnen bestaand bebouwd gebied en niet het zoeken van nieuwe uitleglocaties. Nieuwe grootschalige uitleglocaties in het buitengebied zouden bovendien juist voor een vergroting van de bereikbaarheidsopgaven zorgen in plaats van bij te dragen aan een oplossing hiervan.

De natuurorganisaties geven in hun brief aan dat het belang van het landschap de gemeentegrenzen overstijgt en zij daarom de provincie vragen om de plannen van de gemeente Krimpenerwaard af te wijzen.