Gemeenten hebben ondersteuning nodig bij Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Gemeenten hebben meer ondersteuning nodig bij de uitvoering van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Lale Turan heeft tijdens haar afstudeerstage geconcludeerd dat gemeenten meer ondersteuning nodig hebben bij de uitvoering van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Dit Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is opgesteld om ervoor te zorgen dat Nederland in 2050 klimaatadaptief en waterrobuust ingericht is.

9 juli 2021

In opdracht van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft Lale Turan geïnventariseerd hoe ver gemeenten of werkregio’s in de provincie Zuid-Holland zijn met het doorlopen van de stappen die vastgesteld zijn in het DPRA. Dit is gedaan om te kunnen onderzoeken waar natuurlijke klimaatbuffers in de provincie gerealiseerd kunnen worden. Uit de inventarisatie is gebleken dat sommige gemeenten goed op weg zijn, maar enkele meer ondersteuning en gevoel van urgentie nodig hebben.

Foto: Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen

De Biesbosch: een natuurlijke klimaatbuffers die onder invloed van de zoetwatergetijden staat. 

Het DPRA is opgesteld om de klimaatadaptieve opgave te realiseren zodat de gevolgen binnen de klimaatthema’s hitte, wateroverlast, overstroming en droogte minimaal blijven. Een mogelijke oplossing om ervoor te zorgen dat negatieve gevolgen voorkomen worden is het realiseren van ‘Natuurlijke Klimaatbuffers’. Dit zijn gebieden waar natuurlijke processen weer de ruimte krijgen. Voorbeelden hiervan zijn bufferzones langs rivieren zodat er meer water vastgehouden kan worden, of de realisatie van ‘Brede Groene Dijken’ zodat de biodiversiteit op de dijken verbeterd kan worden.

De gemeenten in de provincie Zuid-Holland zijn ingedeeld in 10 werkregio’s. In het onderzoek is geanalyseerd hoe ver de werkregio’s zijn met het doorlopen van de stappen en hoe bruikbaar de producten zijn om te kunnen inventariseren waar mogelijk een natuurlijke klimaatbuffer gerealiseerd kan worden. Daarnaast zijn er twee representatieve voorbeeldcasussen (landelijk en stedelijk) uitgewerkt om te kijken welke aanbevelingen hieruit voorkomen.

Uit onderliggend onderzoek is gebleken dat enkele werkregio’s niet volgens het tijdschema lopen uit het DPRA. De aanbevelingen om het proces en de producten te verbeteren zijn: prioritering, samenwerken, delen en publiciteit. Gemeenten dienen de uitvoering van de DPRA stappen te prioriteren waarbij het belangrijk is dat verschillende gemeenten onderling en gemeenten met waterschappen met elkaar samenwerken. Informatie dient online gedeeld te worden zodat belanghebbenden dit kunnen inzien. Door online voorbeelden te kunnen inzien kunnen de producten verbeterd worden. Daarnaast is het belangrijk om het principe van natuurlijke klimaatbuffers publieke aandacht te geven, zodat deze mee kan worden genomen tijdens de uitvoering van alle stappen. Daarnaast wordt aanbevolen om met een open blik te kijken mogelijkheden op de korte én lange termijn. De provincie kan gemeenten in het proces ondersteunen zodat er zo snel mogelijk geanalyseerd kan worden waar mogelijk natuurlijke klimaatbuffers gerealiseerd kunnen worden in de provincie, om ervoor te zorgen dat Zuid-Holland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht is.

Lale  over haar stage:
”Ik heb een erg leuke stagetijd gehad bij de NMZH. Ondanks de maatregelen rondom corona, waardoor ik collega’s minder vaak heb gezien dan gebruikelijk, heb ik genoten van het contact en de ervaringen die gedeeld werden bijvoorbeeld tijdens de wekelijkse donderdagmiddag borrels. De passie die elke medewerker binnen de organisatie heeft voor natuur en duurzaamheid is te merken binnen de diverse projecten waaraan medewerkers werken.

Ik ben erg goed begeleid,  waarbij ik tegelijkertijd heb geleerd om een zelfstandig onderzoek uit te voeren. In mijn onderzoek heb ik de ruimte gekregen om onderzoek uit te voeren naar onderwerpen die mij persoonlijk interesseerden, wat heeft geleid tot een interessant en leerzaam proces.

Lale: “Ik ben zeer dankbaar voor de kansen die ik het afgelopen half jaar heb gekregen binnen de organisatie en zal de kennis die ik hier heb opgedaan meenemen tijdens de rest van mijn carrière.”

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur