Europees project voor schone binnenvaart (CLINSH) van start

14 juli 2016

Europees project voor schone binnenvaart (CLINSH) van start

Onlangs is de subsidieaanvraag bij het Europese LIFE fonds gehonoreerd voor het binnenvaartproject CLean INland SHipping (CLINSH). De provincie Zuid-Holland is ‘leading partner’ in het project. Als maatschappelijke partner heeft de NMZH al in de voorbereiding haar steun uitgesproken. Het project gaat van start op 1 september 2016 met een looptijd van 4 jaar. Doel van het project is om samen met partners te werken aan een schonere binnenvaart.

Schadelijke uitstoot verminderen

Ten opzichte van andere vervoersmodaliteiten is de binnenvaartsector achtergebleven bij het reduceren van uitstoot en de ontwikkeling van schone technologie. Dit komt mede doordat schepen en motoren lang mee gaan. Voor investeringen in nieuw materiaal of aanpassingen ontbreekt vaak financiële draagkracht. CLINSH benadert zowel de milieutechnische als sociaal-economische aspecten van de binnenvaart. Om de uitstoot van NOx (stikstofoxide) te verminderen worden alternatieve brandstoffen gebruikt of na-geschakelde technieken om uitlaatgassen te reinigen toegepast, zoals selectieve katalytische reductie via een SCR-katalysator.

CLINSH consortium

Op uitnodiging van de Directeur Generaal Environment van de Europese Commissie is een consortium gevormd met partijen uit Nederland, België, Duitsland en Engeland. Partners zijn onder andere havens, universiteiten en brancheorganisaties. De partners werken samen en dragen financieel bij aan maatregelen ter stimulering van een schonere binnenvaart. Voor de financiering van deze transitie in de binnenvaartsector is Europese samenwerking en inzet van middelen uit Europa noodzakelijk. De binnenvaartsector is immers een sector die het nationale domein overstijgt.

Het CLINSH consortium wil door toepassing van dit soort methoden in de praktijk demonstreren dat schadelijke uitstoot kan worden teruggedrongen. Het effect wordt vervolgens continue gemonitord op 30 schepen. De data kunnen input zijn voor beleid van lokale, regionale, nationale en internationale overheden en instanties. Daarnaast brengt CLINSH de business case van de verschillende maatregelen voor schippers in kaart, om zo de vloot te stimuleren tot verdere verduurzaming.

Betere luchtkwaliteit

Voor de NMZH en haar natuur- en milieunetwerk is het belangrijk dat de luchtkwaliteit in en rondom Rotterdam sterk verbeterd wordt. Naast CLINSH werkt de NMZH  ook in andere projecten samen aan een schonere binnenvaart. Voorbeelden zijn de LNG-dialoog en de samenwerkingsovereenkomst stikstof.