Bezwaarschrift tegen uitbreiding distributiecentrum in Dordrecht

Bezwaarschrift tegen uitbreiding distributiecentrum in Dordrecht

De NMZH heeft bezwaar aangetekend tegen de afgegeven omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het Distributiecentrum Lighthouse in Dordrecht. Het gaat om de aanpassing van een bestaande vergunning op de plaats waar eerder een windturbine is gepland.

8 juni 2022

De aanvrager heeft aangegeven dat het terrein niet meer zal worden gebruikt voor een windturbine, echter dit is onjuist. De locatie van deze windturbine kent een lange voorgeschiedenis. De provincie Zuid-Holland heeft hiervoor een vergunning afgegeven, deze is echter bijna 4 jaar later nog niet onherroepelijk om dat Stichting Lindtwind in beroep is gegaan. Een behandeling van dit hoger beroep laat al anderhalf jaar op zich wachten.

Het gebied Krabbegors is aangewezen als locatie voor windenergie (Structuurvisie Wind, gemeente Dordrecht, 2016) en ruimtelijk zeer geschikt. Deze invulling past ook bij de noodzaak om bij ruimtelijke gebruik prioriteit te geven aan de Energietransitie en de klimaatopgaven.

Wij beargumenteren dat een windturbine op deze locatie een rendabele businesscase heeft. Ook stellen we vast dat de stikstofemissie niet correct berekend is. De informatie over de stikstofemissie bronnen is niet consistent.
Daarnaast is een distributiecentrum met dit formaat en idem dito verkeer op deze locatie niet gewenst. Het leidt tot een overbelasting van het wegennet ter plaatse en zorgt voor weggebruikers in het gebied voor onveilige verkeerssituaties.

We hebben Gemeente Dordrecht verzocht om de vergunning voor de uitbreiding van DC Lighthouse Unit 3 op basis van de hierboven gegeven motivatie te vernietigen zodat er alsnog een juiste duurzame ruimtelijke ontwikkeling kan plaatsvinden in het kader van de energietransitie op het Krabbegors met de bouw van een windturbine op de daarvoor vergunde locatie.

Lees hier het bezwaar.

Meer informatie?