Blog: Kustpact piept en kraakt

Blog: Kustpact piept en kraakt

Eind 2015 maakten wij ons grote zorgen over het gebrek aan regie en de ongebreidelde bouwdrift langs de Nederlandse kust. Om dit aan de orde te stellen startten wij – samen met Natuurmonumenten, Duinbehoud, de landschappen en onze collega-milieufederaties in Noord-Holland en Zeeland – de campagne Bescherm de Kust. Deze campagne veroorzaakte een golf van protest uit de samenleving en leidde met steun van 108.000 kustbeschermers in 2017 tot het Kustpact.

Kustpact om strand en duinen te beschermen
In het Kustpact hebben 59 private en publieke partijen afgesproken om de Nederlandse kust beter te beschermen en met respect voor de aanwezige natuur en landschapswaarden verder te ontwikkelen. Er is afgesproken dat er buiten bebouwde gebieden geen nieuwe recreatieve bebouwing op het strand en in de duinen komt. In een zonering, die door iedere provincie in samenspraak met de partners van het Kustpact is uitgewerkt in een kustvisie, geven provincies aan waar onder voorwaarden ruimte is voor nieuwbouw en waar bebouwing definitief wordt tegengehouden. Deze zonering is opgenomen in de provinciale verordeningen. Kustlandschappen zouden voortaan zo beter worden beschermd.

Toch weer grootschalige bouwdrift
We zijn nu drie jaar verder. En de gezamenlijke natuurorganisaties raken opnieuw geconfronteerd met nieuwe grootschalige ontwikkelingen langs de kust. In Schagen, Noord-Holland zijn weer plannen ontwikkeld die in schaal en omvang niet passen bij de afspraken in het Kustpact. Brouwerseiland, het omstreden plan op de grens tussen Zeeland en Zuid-Holland, leek met de gewonnen rechtszaak bij de Raad van State van tafel. Ook sprak op 9 mei 2019 de gemeenteraad van Schouwen-Duivenland in een motie uit dat er geen draagvlak meer is voor de bouw van Brouwerseiland. Niets blijkt nu minder waar. Ondanks alle gemaakte bestuurlijke afspraken en de weerstand onder de bevolking, gaat Brouwerseiland BV haar plannen opnieuw doorzetten. Na twee jaar komt de geest weer uit de fles en ligt alles weer voor bij de gemeenteraad van Schouwen-Duivenland.

Zuid-Holland: strandhuisjes Kijkduin en Badcentrum Langevelderslag, Noordwijk
In Zuid-Holland spelen twee ontwikkelingen. Voor de strandhuisjes in Kijkduin waaraan wij in onze juni-nieuwsbrief al aandacht besteedden, is opnieuw vergunning aangevraagd. Geheel in de lijn van het Kustpact heeft de Provincie Zuid-Holland de stranden waarop deze strandhuisjes moeten gaan komen als natuur bestemd. Het plaatsen van strandhuisjes bij Kijkduin is daarmee in strijd met het Kustpact. Helder is vastgelegd dat de ongerepte delen van de duinen en het strand vrij moeten blijven van tijdelijke of definitieve bebouwing.

Ook bij Noordwijk zijn er plannen voor het vernieuwen en uitbreiden van het Badcentrum Langevelderslag. Plannen die ons zorgen baren en waarschijnlijk niet passen bij de afspraken die in het Kustpact zijn vastgelegd.

Ruimte voor recreatieve ontwikkeling, maar bínnen het Kustpact!
Het piept en het kraakt dus. Wat het Kustpact waard is zal de komende maanden duidelijk worden. Mijn grootste zorg is dat het opportunisme van verschillende kustgemeenten, die overigens onze partner zijn in het Kustpact, weer ruimte gaan geven aan een ongewenste ontwikkeling. De provincies hebben het Kustpact vertaald in provinciale visies en regelgeving; die zouden de kustgemeenten dus moeten volgen. De vraag is of de provincies wel in staat zijn om voldoende tegenwicht te blijven geven, zodat de afspraken in het Kustpact hun werk kunnen blijven doen. Natuurlijk is de toeristische en recreatieve ontwikkeling van de kust een belangrijk gegeven, maar dan wel binnen de kaders van het Kustpact.

Persoonlijk zou ik het erg jammer vinden als wij na drie jaar op deze manier een punt gaan zetten achter het Kustpact. Tot die tijd blijven wij als NMZH samen met onze collega-natuurorganisaties pal staan voor de afspraken in het Kustpact en blijven wij opkomen voor onze prachtige kustlandschappen.