1972 – Oprichting

Oprichting – 1972

Op negentien april negentienhonderd tweeënzeventig verschenen voor notaris Idema in Dordrecht de heer De Bruin en de heer Pouderoyen om een stichting op te richten en de statuten vast te stellen.

De Stichting draagt de naam “Stichting Centrum Milieubeheer Zuid-Holland” en is gevestigd te Rotterdam.

Doel

De Stichting heeft tot doel:

 • Het bevorderen van besef en inzicht met betrekking tot de noodzakelijkheid van, en verantwoordelijkheid voor milieubeheer;
 • Het bevorderen van zuiverheid van bodem, water en lucht
 • Het bestrijden van geluidshinder
 • Behoud, herstel en verbetering van natuur en landschap, in het bijzonder ten aanzien van ekologische , planologische en infra-strukturele aspecten.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

 • Het onderhouden van kontakten met aangesloten lichamen ten einde deze te betrekken bij het beleid van de Stichting;
 • Analysering van de actuele situatie;
 • Het verzamelen van documentatie;
 • Het onderhouden van kontakt met overheid, bedrijfsleven en wetenschappelijke instituten;
 • Het verschaffen -gevraagd en ongevraagd- van informatie aan overheid, bedrijfsleven en partikuliere organisaties;
 • Het adviseren en bijstaan van aktiegroepen die zich –voor eigen verantwoordelijkheid- bewegen op het door de Stichting beoogde terrein;
 • Het publiceren van gegevens.

Werkgebied

Het werkgebied van de Stichting omvat het grondgebied van de provincie Zuid-Holland.

Tags: